Άρθρο 57 - Νόμος 4590/2019 - Τροποποιήσεις επιμέρους διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3469/2006

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κάθε πολίτης έχει δωρεάν πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, στα δημοσιεύματα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3469/2006 καταργείται.