Άρθρο 58 - Νόμος 4590/2019 - Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

Στο άρθρο 10 του π.δ. 29/2018 (Α’ 58) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου δύναται να θεσπίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Τμήματος Δ4 Μουσείου».