Άρθρο 59 - Νόμος 4590/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

Η παρ. 1γ του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65) και η ΕΑΠ2002440ΕΞ2012/24.12.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (Β’3429) καταργούνται.

send