Άρθρο 6 - Νόμος 4590/2019 - Ειδικές εγκρίσεις διετούς διάρκειας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Φορείς που έχουν συμπεριληφθεί στο συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3, επιτρέπεται, με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, να ζητήσουν την έγκριση των θέσεων τακτικού προσωπικού που περιλαμβάνονται στα δύο (2) πρώτα έτη του πολυετούς σχεδίου αυτού, εφόσον η διαδικασία πρόσληψης διενεργείται βάσει προτεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994. Στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τη συνάφεια των κλάδων και ειδικοτήτων του προσωπικού, αλλά και την ανάγκη ταχύτερης ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης και αποφυγής γραφειοκρατικού βάρους, δύναται να εισηγηθεί στην επιτροπή του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, σύμφωνα με τη διαδικασία της παράγραφο 1 του άρθρου 4, την έγκριση θέσεων που περιλαμβάνονται και στο δεύτερο κατά σειρά έτος του συγκεντρωτικού τετραετούς σχεδίου.

2. Θέσεις προς κάλυψη που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1, συμπεριλαμβάνονται τόσο στον επικαιροποιημένο πολυετή, όσο και στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του επόμενου έτους. Φορείς των οποίων τα αιτήματα έχουν εγκριθεί για τα δύο (2) πρώτα έτη του πολυετούς προγραμματισμού, δεν υποβάλλουν νέο αίτημα για τις εγκριθείσες θέσεις του επόμενου έτους.

3. Ειδικά για την κάλυψη των θέσεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η δυνατότητα της παραγράφου 2 του άρθρου 5 εξετάζεται υποχρεωτικά από το Α.Σ.Ε.Π. Θέσεις που εγκρίνονται για το επόμενο, μετά το έτος της έγκρισης, έτος, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, καλύπτονται από τους επόμενους κατά σειρά επιτυχόντες των οικείων οριστικών πινάκων προσληπτέων, εφόσον αφορούν τον ίδιο φορέα, και την ίδια κατηγορία και κλάδο και ειδικότητα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, επιτρέπεται η εξειδίκευση της εφαρμογής του παρόντος άρθρου σε συγκεκριμένες κατηγορίες και κλάδους και ειδικότητες προσωπικού η πρόβλεψη ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

send