Άρθρο 60 - Νόμος 4590/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

Η παρ. 9 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α’ 74), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Καθιερώνεται από 1ης Ιανουαρίου 2011 η υποχρέωση των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, τήρησης των στοιχείων για τον διορισμό ή την πρόσληψη προσωπικού, καθώς και την αποχώρηση, μόνιμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Τα στοιχεία της απόφασης διορισμού, πρόσληψης ή αποχώρησης του προσωπικού αυτού καταγράφονται υποχρεωτικά με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού στο ηλεκτρονικό προσωπικό μητρώο της βάσης δεδομένων της παρούσας παραγράφου, πριν από τη δημοσίευση της σχετικής πράξης ή από την έκδοσή της, αν πρόκειται για μη δημοσιευτέα πράξη.

Για την καταγραφή του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται σχετική βεβαίωση, η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας διορισμού, πρόσληψης ή αποχώρησης του προσωπικού αυτού.

Η παράλειψη τήρησης της διαδικασίας του δευτέρου εδαφίου στοιχειοθετεί την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’ 26).».