Άρθρο 61 - Νόμος 4590/2019 - Αποδοχές και αποζημίωση πρόσθετης κατά χρόνο απασχόλησης για αποσπασμένους, βάσει ειδικών διατάξεων, υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές και η αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Ο.Τ.Α.) και νομικών προσώπων αυτών, που αποσπώνται, βάσει των διατάξεων των άρθρων 6 του ν. 1878/1990 (Α’ 33) και 2 και 3 του ν. 1895/1990 (Α’ 116), στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για να διατεθούν σε γραφεία βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στο γραφείο του εκάστοτε Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2. Δαπάνες που αφορούν στην αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων της παραγράφου 1 και εκκρεμεί η καταβολή τους, λόγω μη θεώρησης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων για τον λόγο της καταβολής τους από τους Ο.Τ.Α., στους οποίους οργανικά ανήκουν, θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.