Άρθρο 63 - Νόμος 4590/2019 - Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα σχέδια δράσης των Υπουργείων αποστέλλονται στους Τομείς το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους, ή με την κατάθεση του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού».

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4109/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα διαβιβάζεται στους Τομείς και στα Υπουργεία για εφαρμογή, το αργότερο έως το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους ή με την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4109/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι θέσεις του λοιπού προσωπικού καλύπτονται είτε με μετάταξη είτε με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης».

4. Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι κατά τις 15.9.2017, ήταν αποσπασμένοι σε οργανικές θέσεις της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, μπορούν να μεταταγούν σε οργανικές θέσεις αυτής και, εν ελλείψει αυτών, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.