Άρθρο 66 - Νόμος 4590/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

Το προσωπικό της ειδικότητας ΔΕ1/Τεχνικών Υπαλλήλων Υδρονομέων που περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες προσληπτέων της με αριθμ. 1/366Μ/2009 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ/235/3.6.2009) προκήρυξης, επιτρέπεται να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., κατόπιν της έκδοσης αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, εφόσον συμπληρώνεται χρόνος υπηρεσίας στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. συνολικής διάρκειας επτά (7) μηνών από τις 16.9.2009. Για την έκδοση της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. Δ16γ/06/258/Γ (Β’ 877/2007) φύλλα αξιολόγησης προσωπικού.