Άρθρο 67 - Νόμος 4590/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Το διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 4440/ 2016 (Α’ 224) που ισχύουν για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Στο χρονικό διάστημα της παραγράφου 1 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3086/2002 (Α’ 324), όπως ισχύουν, καθώς και του πρώτου εδαφίου της παρ. 15 του άρθρου 28 του ν. 2579/1998 (Α’ 31), όπως ισχύουν.