Άρθρο 69 - Νόμος 4590/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, οι διοικητικοί, αναπληρωτές διοικητικοί, τομεακοί και ειδικοί τομεακοί γραμματείς του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), οι υπάλληλοι ή σύμβουλοι ειδικών θέσεων και οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι τοποθετούνται από μονομελές ή συλλογικό κυβερνητικό όργανο, καθώς και οι υπάλληλοι που αποσπώνται, βάσει των διατάξεων των άρθρων 6 του ν. 1878/ 1990 (Α’ 33) και 2 και 3 του ν. 1895/1990 (Α’116), στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και διατίθενται σε βουλευτές και κόμματα της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.».

2. Η δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 υποβάλλεται από τους διοικητικούς, αναπληρωτές διοικητικούς, τομεακούς και ειδικούς τομεακούς γραμματείς του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση).

Οι υπάλληλοι του άρθρου 6 του ν. 1878/1990 και των άρθρων 2 και 3 του ν. 1895/1990, για τους οποίους επιβάλλεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής δήλωσης με το παρόν άρθρο, υποβάλλουν τη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.

send