Άρθρο 70 - Νόμος 4590/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Το διοικητικό προσωπικό της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 4440/ 2016 (Α’ 224) που ισχύουν για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας μέχρι την έκδοση του νέου οργανογράμματός του και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2019.

2. Στο χρονικό διάστημα της παραγράφου 1 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 (Α’ 296).

send