Άρθρο 71 - Νόμος 4590/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

Το άρθρο 11 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι δαπάνες διεξαγωγής των διαδικασιών του παρόντος νόμου για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη προσωπικού καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του Α.Σ.Ε.Π. και ακολούθως βαρύνουν τους φορείς υπέρ των οποίων εκδίδονται οι προκηρύξεις.

2. Οι φορείς αναλαμβάνουν ρητά την κάλυψη των σχετικών δαπανών κατά τη διαδικασία έκδοσης των προκηρύξεων.

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των συμμετεχόντων της οικείας προκήρυξης, και μετά από αίτημα του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., οι φορείς της παραγράφου 1 μεταφέρουν τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των αναγκαίων πιστώσεων για τη διεξαγωγή των διαδικασιών του κάθε διαγωνισμού. Η οριστικοποίηση του ποσού που βαρύνει τον εκάστοτε φορέα πραγματοποιείται με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και το υπολειπόμενο ποσό μεταφέρεται, μετά από αίτημα του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. που απευθύνεται στον οικείο φορέα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες, τα όργανα και κάθε περαιτέρω θέμα σχετικά με την απόδοση των δαπανών στο Α.Σ.Ε.Π.

5. Τον προϋπολογισμό του Α.Σ.Ε.Π. εισηγείται ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης.».