Άρθρο 72 - Νόμος 4590/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

Στο άρθρο 14Α του ν. 2190/1994, όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Από 1.1.2020, για τη συμμετοχή των υποψηφίων σε όλες τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού που υλοποιούνται από το Α.Σ.Ε.Π. κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου, η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Με αιτιολογημένη απόφαση της μείζονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π., μπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις για συγκεκριμένες διαδικασίες πλήρωσης θέσεων.».