Άρθρο 73 - Νόμος 4590/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) καταργείται.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από 1.1.2019.

send