Άρθρο 75 - Νόμος 4590/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3051/2002 (Α’ 220) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αρμοδιότητες υπηρεσιακού συμβουλίου που αφορούν το Ειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) του Α.Σ.Ε.Π. ασκούνται από ειδικό πενταμελές Τμήμα του Α.Σ.Ε.Π., το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του και αποτελείται από:

α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., μεταξύ των Αντιπροέδρων του Α.Σ.Ε.Π.,

β) δύο (2) συμβούλους του Α.Σ.Ε.Π., ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., μεταξύ των συμβούλων του Α.Σ.Ε.Π. και

γ) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους του ΕΕΠ που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των υπηρετούντων ως ΕΕΠ υπαλλήλων, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.».

2. Μέχρι τη συγκρότηση του Τμήματος της παραγράφου 1, οι αρμοδιότητες Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το προσωπικό ΕΕΠ του Α.Σ.Ε.Π. εξακολουθούν να ασκούνται από την Ολομέλεια του Α.Σ.Ε.Π.