Άρθρο 77 - Νόμος 4590/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων που διορίστηκαν, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 38 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), αναγνωρίζεται χρονικό διάστημα έξι (6) ετών, πέραν των οριζομένων στις κείμενες διατάξεις.

2. Για τους υπαλλήλους της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίοι, κατά την αρχική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για διορισμό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/1997 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., κατείχαν τίτλο σπουδών που αντιστοιχεί σε ανώτερη κατηγορία, το χρονικό διάστημα των οκτώ (8) ετών, που απαιτείται για τη μετάταξη σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας μειώνεται κατά έξι (6) έτη.