Άρθρο 79 - Νόμος 4590/2019 - Τροποποίηση των άρθρων 65 και 66 του ν. 4427/2016 (Α’ 188) και του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (Α’ 16)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Το άρθρο 65 του ν. 4427/2016 (A’ 188) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 65

Διαχείριση των ποσών που αποδίδονται απότον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλειατων πτήσεων (EUROCONTROL)

1. Αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση, κατανομή και πίστωση στους λογαριασμούς των δικαιούχων φορέων των ποσών από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) είναι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η κατανομή και πίστωση των ποσών γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας, προσωπικού και επενδύσεων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και των πιστοποιημένων και ορισμένων από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και μετεωρολογίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

2. Συνιστάται ειδικός λογαριασμός για τις ανάγκες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), ο οποίος πιστώνεται με το σύνολο των ποσών που προέρχονται από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής και αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL). Η ΑΠΑ διαχειρίζεται τον ειδικό αυτό λογαριασμό στον οποίο διατηρεί για τις ανάγκες λειτουργίας, προσωπικού και επενδύσεων της ΑΠΑ το είκοσι τοις εκατό (20%) των συνολικών ποσών που αποδίδονται μηνιαίως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL), καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί στη συνδρομή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) και διανέμει το υπόλοιπο στους πιστοποιημένους και ορισμένους φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, μετεωρολογίας, πιστώνοντας με εντολή της τους ειδικούς λογαριασμούς των φορέων αυτών. Κάθε θέμα σχετικό με το άνοιγμα, τη διαχείριση, κατανομή και απόδοση των παραπάνω ποσών, καθώς και την κίνηση του ειδικού λογαριασμού της ΑΠΑ ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΠΑ ή του εκτελούντος χρέη Διοικητή της ΑΠΑ. Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται ειδικότερα:

α) η διαδικασία πίστωσης των ποσών από τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 34Α του ν. 2682/1999 (Α’16) στον ειδικό λογαριασμό της ΑΠΑ και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), κάθε θέμα σχετικό με τη διάθεση, τη διαχείριση, την κατανομή, την απόδοση των ποσών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χρήση των παραπάνω ποσών και υπολοίπων,

β) θέματα κατανομής, διαχείρισης και απόδοσης των επιδομάτων και των αποζημιώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 34 και 34Α του ν. 2682/1999 ως προς το προσωπικό της ΑΠΑ και της ΥΠΑ.

3. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση:

α) του Ειδικού Λογαριασμού 234378/8 με τίτλο «Ε.Δ. - Λογαριασμός τελών διαδρομής που αποδίδονται από τον Eurocontrol» (GR 9401000230000000002343788), στον οποίο θα πιστώνεται με εντολή της ΑΠΑ το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ποσών που αντιστοιχούν στην ΥΠΑ από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής, όπως έχουν εγκριθεί από την ΑΠΑ και προκύπτουν μετά από την αφαίρεση του είκοσι τοις εκατό (20%) το οποίο διατηρείται στον ειδικό λογαριασμό της ΑΠΑ, καθώς και μετά από την αφαίρεση του ποσού της συνδρομής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) που αντιστοιχεί στην ΥΠΑ και υπολογίζεται ως το κλάσμα που προκύπτει από το ποσό που αποδίδεται στην ΥΠΑ προς το σύνολο του ποσού που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL),

β) του Ειδικού λογαριασμού 234379/6 με τίτλο «Ελληνικό Δημόσιο - Προϊόν από τη μεταβίβαση μελλοντικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από τον Eurocontrol», (IBAN GR 72010002300 000000002343796). Από τους ως άνω ειδικούς λογαριασμούς που διαχειρίζεται η ΥΠΑ θα χρηματοδοτείται το σύνολο των αποζημιώσεων των άρθρων 34 και 34Α του ν. 2682/1999 του προσωπικού της ΥΠΑ.

4. Συνιστάται ειδικός λογαριασμός για τις ανάγκες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) στον οποίο θα πιστώνεται με εντολή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) το ποσό που αντιστοιχεί στην ΕΜΥ από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που αποδίδονται μηνιαίως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL), όπως αυτό έχει εγκριθεί από την ΑΠΑ, μετά από την αφαίρεση του είκοσι τοις εκατό (20%) το οποίο διατηρείται στον ειδικό λογαριασμό της ΑΠΑ, καθώς και μετά από την αφαίρεση του ποσού της συνδρομής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) που αντιστοιχεί στην ΕΜΥ και υπολογίζεται ως το κλάσμα που προκύπτει από το ποσό που αποδίδεται στην ΕΜΥ προς το σύνολο του ποσού που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL). Η ΕΜΥ είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση του ειδικού αυτού λογαριασμού. Η ΑΠΑ είναι ο αρμόδιος φορέας για τον καθορισμό και την έγκριση των ποσών που αντιστοιχούν στην ΕΜΥ, καθώς και για την πίστωση του ειδικού λογαριασμού της.

5. Κάθε θέμα σχετικό με το άνοιγμα, τη διαχείριση, κατανομή και απόδοση των ποσών, καθώς και την κίνηση του ειδικού λογαριασμού της ΕΜΥ ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

6. Η παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 και η παρ. 5 του άρθρου 34Α του ν. 2682/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 73 του ν. 3431/2006 (Α’ 13), καταργούνται μετά τη σύσταση του ειδικού λογαριασμού για τις ανάγκες της ΑΠΑ. Τυχόν υπόλοιπα της ως άνω διαχείρισης διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες της ΑΠΑ.».

2. Οι περιπτώσεις ζ’ και η’ του άρθρου 66 τουν. 4427/2016 (Α’ 188) καταργούνται και οι επόμενες περιπτώσεις θ’ έως ια’ αναριθμούνται σε ζ’ έως θ’ αντίστοιχα.

3. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (Α’ 16), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τον εκσυγχρονισμό, ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας και της μείωσης των καθυστερήσεων, λόγω της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, συνιστάται στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικός λογαριασμός για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ΥΠΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στον ειδικό αυτό λογαριασμό πιστώνεται μηνιαία από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας το αποδιδόμενο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) ποσό που έχει εγκριθεί για την ΥΠΑ, μετά από την αφαίρεση του είκοσι τοις εκατό (20%) το οποίο διατηρείται στον ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για τις ανάγκες της ΑΠΑ, καθώς και μετά από την αφαίρεση του ποσού της συνδρομής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) που αντιστοιχεί στην ΥΠΑ και υπολογίζεται ως το κλάσμα που προκύπτει από το ποσό που αποδίδεται στην ΥΠΑ προς το σύνολο του ποσού που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL)».

β. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3913/2011 (Α’ 18), οι λέξεις «Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας».

γ. Στην παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 οι λέξεις «του εν λόγω λογαριασμού» αντικαθίστανται με τις λέξεις «των λογαριασμών της παραγράφου 1».

4. α. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 (Α’ 188), όπως αυτό τροποποιείται με την παράγραφο 1 του παρόντος, με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με το άνοιγμα, διαχείριση, κατανομή και απόδοση των εσόδων των ειδικών λογαριασμών των ΑΠΑ και ΕΜΥ αντίστοιχα, εκδίδονται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την παράγραφο 5.

β. Μέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων του προηγούμενου εδαφίου, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 34 και 34Α του ν. 2682/1999 και του άρθρου 35 του ν. 2912/2001 (Α’94) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν για το προσωπικό της ΑΠΑ και της ΥΠΑ.

5. Έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η 1η Μαϊου 2019. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου τυχόν διαχειριστικά έξοδα που προκύπτουν σε εφαρμογή της Απόφασης 2/73348/0049/12.12.2001 (ΦΕΚ Β’/1660) «Τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL)» συνεχίζουν να εξοφλούνται σε χρέωση του Ειδικού Λογαριασμού 234378/8 με τίτλο «Ε.Δ. - Λογαριασμός τελών διαδρομής που αποδίδονται από τον Eurocontrol» (GR 9401000230000000002343788) με αναλογική επιβάρυνση των ΑΠΑ, ΥΠΑ και ΕΜΥ.

send