Άρθρο 80 - Νόμος 4590/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 3429/2005

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 19 του ν. 3429/2005 (Α’ 314), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α’ του νόμου αυτού και το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών» (ΚΕΠΕ)».

send