Άρθρο 81 - Νόμος 4590/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) οι λέξεις «εντός του μηνός Ιανουαρίου» αντικαθίσταται από τις λέξεις «μέχρι τη 15η Μαΐου».

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 άρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2019.

send