Άρθρο 82 - Νόμος 4590/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. To διοικητικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224) που ισχύουν για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Στο χρονικό διάστημα της παραγράφου 1 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59).

send