logo-print

Νομοθεσία

Φίλτρα

ΠΟΛ. 1134/28.8.2017

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 66 και 67 του Δεύτερου Μέρους του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄/1.8.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1125/10.8.2017

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στο νησί...

Υπουργική Απόφαση Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017

Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και...

Προεδρικό Διάταγμα 88/2017

Κύρωση τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1988 που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως 1966, σύμφωνα με την απόφαση MSC 329 (90)/24.5.2012 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του...

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/30.6.2017

Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει

Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 39804/2812/1.6.2017

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης...

Απόφαση ΔΔΘΕΚΑ 1122298 ΕΞ 2017 Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ειδικού προορισμού

Κοινή Υπουργική Απόφαση 86437 - 03/08/2017

Τροποποίηση της αριθ. 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)

Προεδρικό Διάταγμα 87/2017

Προϋποθέσεις χορήγησης δικαστικών εξόδων στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, υπολογισμός του ύψους του καταβαλλόμενου ποσού και σχετικά θέματα

Απόφαση 88830/10.7.2017 Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Καθορισμός εδρών των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)

Απόφαση 88823/10.7.2017 Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)

Προεδρικό Διάταγμα 86/2017

Οργανισμός Σχολής Διοίκησης και Επιτελών ΠΝ (Ο/ΣΔΕΠΝ)

Προεδρικό Διάταγμα 83/2017

Χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» από το σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Προεδρικό Διάταγμα 84/2017

Χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» από το σωματείο με την επωνυμία «ΕλληνοΚινεζικό Οικονομικό Συμβούλιο»

Προεδρικό Διάταγμα 85/2017

Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας του Δήμου Ευρώτα σε Τοπική Κοινότητα Ζαραφώνα, καθώς και του ομώνυμου οικισμού Καλλιθέας σε οικισμό Ζαραφώνα

Κοινή Υπουργική Απόφαση 180036/952

Καθορισμός μέτρων και κανόνων για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της...

Προεδρικό Διάταγμα 82/2017

Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Νόμος 4487/2017

Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις,...

ΠΟΛ. 1122/28.7.2017

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης ΓΓΔΕ

Νόμος 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

Προεδρικό Διάταγμα 81/2017

Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων και των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων και του τρόπου άσκησης αυτών

Νόμος 4485/2017

Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις

Προεδρικό Διάταγμα 80/2017

Μετονομασία της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων σε Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος - Κιάτου

Υπουργική Απόφαση Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων

Σελίδες

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση
send