logo-print

Άρθρο 25 - Νόμος 4622/2019 - Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/08/2019

Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

1. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων είναι η διασφάλιση της συνοχής και του συντονισμού της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, η αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης, καθώς και η υποστήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων.

2. Για την εκτέλεση της αποστολής της, η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων:(α) αναλαμβάνει την τελική νομοτεχνική επεξεργασία όλων των νομοσχεδίων της Κυβέρνησης πριν αυτά κατατεθούν στη Βουλή, (β) μεριμνά για την έγκαιρη δημοσίευση κάθε νόμου ή κανονιστικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (γ) συντονίζει κάθε δράση κωδικοποίησης και αναμόρφωσης του δικαίου, (δ) συντονίζει την εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης, (ε) υποστηρίζει νομικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τον Πρωθυπουργό, την Προεδρία της Κυβέρνησης και την Κυβέρνηση, (στ) συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Βουλής για θέματα που άπτονται των σχέσεων ΚυβέρνησηςΒουλής και (ζ) διενεργεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων περί δεοντολογίας και αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων για τα κυβερνητικά στελέχη, όπως αυτά ρυθμίζονται στο Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Δ΄ του παρόντος, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

3. Ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων έχει τις εξής αρμοδιότητες: (α) προΐσταται, αμέσως μετά τον Πρωθυπουργό ή το μέλος της Κυβέρνησης ή τον Υφυπουργό στον οποίο ανατίθεται η σχετική αρμοδιότητα, όλων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφονται από τον Πρωθυπουργό ή το μέλος της Κυβέρνησης ή τον Υφυπουργό, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς τους, εφόσον προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτούς, υπηρεσίες, (β) είναι ο άμεσος βοηθός του Πρωθυπουργού στα θέματα αρμοδιότητάς του, παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων και οδηγιών που αφορούν στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και ενημερώνει σχετικά τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς, (γ) ασκεί καθήκοντα γραμματέα σε κάθε συλλογικό κυβερνητικό όργανο στο οποίο του ανατίθεται ο ρόλος αυτός, (δ) συντονίζει τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και ειδικότερα:(δα) παραλαμβάνει και υπογράφει τα νομοσχέδια, με σκοπό την προώθησή τους στη Βουλή προς ψήφιση,(δβ) παραλαμβάνει και υπογράφει υπουργικές τροπολογίες, νομοτεχνικές βελτιώσεις, προσθήκες, διορθώσεις ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στα κατατεθειμένα νομοσχέδια, άλλως οι ως άνω παρεμβάσεις θεωρούνται ως μη γενόμενες, (δγ) παραλαμβάνει και εγκρίνει τη διαβίβαση όλων των σχεδίων των προεδρικών διαταγμάτων, πριν αυτά αποσταλούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία. Μετά την επεξεργασία τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας και την υπογραφή τους από τον αρμόδιο ή τους αρμόδιους Υπουργούς, τα αποστέλλει για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εφόσον κρίνει ότι, η Διοίκηση έχει συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ευλόγως απείχε της συμμόρφωσης αυτής, (δδ) παρακολουθεί και αξιολογεί όλες τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης βαρύνουσας σημασίας, πριν αυτές αποσταλούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή εκδοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, (δε) με την επιφύλαξη του Κανονισμού της Βουλής, θεωρεί τα δοκίμια των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με σκοπό τη δημοσίευσή τους από το Εθνικό Τυπογραφείο. Αν κρίνει, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, ότι υπάρχει νομικό κώλυμα για τη δημοσίευση συγκεκριμένης απόφασης, τη διαγράφει και την επιστρέφει στην αρμόδια Υπηρεσία του επισπεύδοντος Υπουργείου, με υποδείξεις για τη διόρθωση και επανυποβολή της. Αν η υπηρεσία επιμένει ότι η απόφαση είναι νόμιμη και συντρέχει κατεπείγων λόγος για τη δημοσίευσή της, ο Γενικός Γραμματέας δίνει εντολή για τη δημοσίευση αυτής, με ευθύνη της επισπεύδουσας υπηρεσίας, (ε) συντονίζει όλες τις αναγκαίες δράσεις για την εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης σε όλον τον δημόσιο τομέα, (στ) μεριμνά για κάθε νομικό ή κοινοβουλευτικό ζήτημα που του ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία από τον Πρωθυπουργό,(ζ) συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Βουλής, τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς και τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, για τα θέματα που εμπίπτουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας στην οποία προΐσταται, (η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας.

4. Η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες: (α) Α΄ και Β΄ Διευθύνσεις Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, οι οποίες είναι αρμόδιες για την τελική νομοπαρασκευαστική επεξεργασία των νομοσχεδίων και των κανονιστικών πράξεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 63, των Υπουργείων αρμοδιότητάς τους, όπως ειδικότερα καθορίζεται με τον Οργανισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, (β) Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, το οποίο είναι αρμόδιο για την επιστημονική υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του Κράτους, ιδίως, μέσω κατάρτισης εγκυκλίων, οδηγιών, υποδειγμάτων ή της διοργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων ή εκδηλώσεων καθώς και για την τελική αξιολόγηση και έλεγχο της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης των νομοσχεδίων, καθώς και για τη διασφάλιση όλων των αρχών και εργαλείων Καλής Νομοθέτησης από τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Κράτους, προκειμένου να επιβοηθείται η εφαρμογή του κυβερνητικού έργου και (γ) Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, το οποίο είναι υπεύθυνο για την κάθε είδους νομική υποστήριξη των υπηρεσιών της Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης τόσο κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία όσο και για κάθε άλλο θέμα του ζητηθεί από τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, για την υποστήριξη των συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, για κάθε θέμα που άπτεται των σχέσεων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού με τη Βουλή και την κοινοβουλευτική διαδικασία, καθώς και για την τήρηση Μητρώου των στελεχών που καλύπτουν κυβερνητικές θέσεις, με τα αναγκαία στοιχεία που διασφαλίζουν την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων τους και την παρακολούθηση του έργου τους.

5. Στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων υπάγονται: (α) η Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας του άρθρου 64 του παρόντος, (β) η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης του άρθρου 66 του παρόντος και (γ) το Εθνικό Τυπογραφείο, όπως αυτό διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (Α΄131) και του π.δ. 29/2018 (Α΄58).

6. Η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων υποστηρίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2667/1998 (Α΄ 281) την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ