logo-print

Άρθρο 204 - Νόμος 4635/2019 - Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/10/2019

Υπό κωδικοποίηση
Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Φορέας Διαχείρισης εδρεύει στον Δήμο Ιλίου Αττικής, στη θέση «Πύργος Βασιλίσσης» και αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της Περιφέρειας Αττικής.».

2. Το άρθρο 54 του ν. 4414/2016 (Α΄149) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 54

Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης

1. Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από:

α. Τέσσερα (4) μέλη που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειάρχη Αττικής, εκ των οποίων ένα (1) μέλος ΔΕΠ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το ένα (1) από τα μέλη του προηγούμενου εδαφίου διορίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο Ιλίου.

γ. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

δ. Ένα (1) μέλος από την Κοινωνία των Πολιτών (και ιδίως από μη κυβερνητικές οργανώσεις ή κοινωνικούς συνεταιριστικούς φορείς, με καταστατικό σκοπό συναφή με τον σκοπό του Φορέα Διαχείρισης που δραστηριοποιούνται, κατά προτεραιότητα, εντός του χώρου του Πάρκου Τρίτση και για την προστασία αυτού ή στον ευρύτερο χώρο της Δυτικής Αθήνας) που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Περιφερειάρχη Αττικής.

2. Τα υποδεικνυόμενα, κατά την προηγούμενη παράγραφο, μέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωτές τους γνωστοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής από τους υποδεικνύοντες φορείς εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. Σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης υπόδειξης μέλους ή μελών και των αναπληρωτών τους εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής διορίζει στη θέση των ελλειπόντων μελών πρόσωπα εγνωσμένης εμπειρίας σε αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Δήμαρχος Ιλίου και ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων - Καματερού δύνανται να αντικαθιστούν τα υποδειχθέντα από αυτούς μέλη, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. που συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, συγκροτείται αυτό σε σώμα με εκλογή μεταξύ των μελών του, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία και ορίζονται οι αρμοδιότητες των λοιπών μελών του.

4. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

5. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη λήψη όλων των αποφάσεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του Φορέα. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του Φορέα και ασκεί τις λοιπές αρμοδιότητες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Φορέα και δεν ανατίθενται με τον παρόντα νόμο σε άλλα όργανα. Αποφασίζει για τις αναθέσεις κάθε είδους συμβάσεων, την ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο και τη διενέργεια πλειοδοτικών ή μειοδοτικών διαγωνισμών, κατά τις κείμενες διατάξεις. Το Δ.Σ. μπορεί, με αποφάσεις του, να μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα και έκτακτα όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από τρία (3) μέλη. Η σύγκλησή του γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου του τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη δεν μπορούν να συζητηθούν, εκτός εάν είναι παρόντα όλα τα μέλη και δεν προβάλλουν αντίρρηση.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, εάν προεδρεύει στη συνεδρίαση.

8. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταγράφονται οι απόψεις ή και οι προτάσεις των μελών και οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη και σε περίπτωση άρνηση μέλους να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία και αναγράφονται οι λόγοι. Τα πρακτικά μπορούν να τηρούνται και με τη μέθοδο της μαγνητοφώνησης, οπότε υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση.

9. Ο Πρόεδρος: α) συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ., β) εποπτεύει τις λειτουργίες του Φορέα, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας και των εξουσιοδοτήσεων που του παρέχονται νομίμως από το Δ.Σ. και γ) εκπροσωπεί τον Φορέα ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλλης δημόσιας αρχής, πιστωτικών ιδρυμάτων και οποιωνδήποτε τρίτων. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβάζεται σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή στον Γενικό Διευθυντή. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του, κάθε φορά που αυτός κωλύεται. Με απόφαση του Δ.Σ. η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβασθεί σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

10. Με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορεί να προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή εκάστου μέλους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και να ορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αυτής.».

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 55 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο διορισμός του Γενικού Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Η πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή μπορεί να γίνει και με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως ισχύει, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο της θητείας του Γενικού Διευθυντή. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή τον φορέα του αποσπασθέντος. Η καταβολή των αποδοχών σε περίπτωση απόσπασης διενεργείται από τον Φορέα.».

4. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 56 του ν. 4414/2016 (Α΄149) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Μηνιαία πρόσοδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, από την αναλογική κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) που προορίζονται για τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 259 παράγραφοι 3 και 4 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, ως αντιστάθμισμα της περιβαλλοντικής ζημίας στο περιβάλλον της Αττικής, που προκαλείται από την αστική λειτουργία και τη δραστηριότητα των δήμων. Με την κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης της μηνιαίας προσόδου στον Φορέα Διαχείρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών το ύψος της μηνιαίας προσόδου δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά τριετία, ανάλογα με τη σταθεροποίηση των λειτουργικών δαπανών του Φορέα Διαχείρισης, το βαθμό επίτευξης οικονομικής αυτοτέλειας από τις δραστηριότητές του και την αξιοποίηση της παραχωρηθείσας σε αυτόν δημόσιας περιουσίας.».

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 58 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

4. Ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υπουργός Οικονομικών δύνανται να ζητούν οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης.».

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του ν. 4414/2016 (Α΄149) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι παραπάνω κανονισμοί εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

7. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 60 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) αντικαθίστανται ως εξής:

«2.α) Για την κάλυψη των άμεσων αναγκών λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του Φορέα και μέχρι την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό, οι απαιτούμενες εργασίες δύνανται να παρέχονται από προσωπικό που αποσπάται για τον σκοπό αυτόν, από φορείς του στενού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, μετά από αίτηση του υπαλλήλου με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου αρμόδιου Υπουργού, καθώς και από προσωπικό Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται στα τρία (3) έτη. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων υπαλλήλων διενεργείται από τον Φορέα.

β) O Φορέας Διαχείρισης μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και μέχρι τη συγκρότηση, κατά τις διατάξεις του παρόντος, του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, οι αναγκαίες δαπάνες συντήρησης και φύλαξης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» δύνανται να καλύπτονται με έκτακτη χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται για τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 259 παράγραφοι 3 και 4 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει».

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ