logo-print

Άρθρο 229 - Νόμος 4635/2019 - Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων οικονομικής λειτουργίας και προσωπικού Ο.Τ.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/10/2019

Υπό κωδικοποίηση
Το δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1. Τα άρθρα 186, 187 και 188 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) και των άρθρων 259 και 260 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους από τον ν. 4555/2018.

2. Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 30.9.2020. Η χρηματοδότηση και υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καλύπτεται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών και οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

3. Η αληθής έννοια της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) είναι ότι: α) οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. δεν εξαιρούνται από το ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), ως προς το τακτικό τους προσωπικό, β) σε περίπτωση λύσης ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 και γ) καταλαμβάνονται και όσες αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος της.

4. Στο τέλος του άρθρου 77 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208) η φράση «μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2019» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019».

5. Η περίπτωση 17 της παραγράφου Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:

«17. Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών, η κατασκευή και η συντήρηση των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.».

6. Το άρθρο 18 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 18

Μεταφορά επιβατών από τους ΟΤΑ

1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού μπορούν, πλέον των περιπτώσεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 7, να διενεργούν μεταφορά για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, κέντρων απασχόλησης ηλικιωμένων και εργαζομένων του οικείου ΟΤΑ. Μπορούν επίσης να διενεργούν μεταφορά για τη μετακίνηση κατοίκων μεταξύ των δημοτικών τους κοινοτήτων και από και προς το κέντρο του δήμου, εφόσον το εν λόγω μεταφορικό έργο δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή, κατά το σχεδιασμό της οικείας Περιφέρειας.

2. Η εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου γίνεται με ιδιωτικής χρήσης λεωφορεία ιδιοκτησίας ΟΤΑ. Εφόσον το προσωπικό σε οδηγούς του οικείου δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτούμενων δρομολογίων, ο δήμος μπορεί να αναθέτει τις υπηρεσίες οδηγού κατά το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).».

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.».

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση κβ΄ ως εξής: «κβ) Κηρύσσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για έργα αρμοδιότητας της οικείας περιφέρειας, όταν έχει εκδοθεί πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περί υπαγωγής της απαλλοτρίωσης στην διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2882/2001 (Α΄ 17).».

9. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των επιτροπών του άρθρου 70 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς και τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων του δήμου σε επιτροπές και συλλογικά όργανα νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων και σωματείων που συστήνονται και λειτουργούν με νομοθετήματα του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλων Υπουργείων.

10. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του π.δ. 75/2011 (Α΄ 182) καταργούνται.

11. Αποφάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) που έλαβαν χώρα έως 30.09.2019 και αφορούν δαπάνες μετακίνησης (έξοδα κίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση) προσωπικού και αιρετών της αυτοδιοίκησης, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νομίμως από τον χρόνο διενέργειάς τους και ποσά καταβληθέντα βάσει αυτών δεν αναζητούνται και δεν καταλογίζονται.

Η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Δ΄ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

send