logo-print

Άρθρο 41 - Νόμος 4640/2019 - Τροποποιήσεις στον ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/11/2019

Κωδικοποιημένο
Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

α) οι περιπτώσεις γ΄, ια΄, ιγ΄, ιστ΄, ιθ΄ και κ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4482/2017 (Α΄ 102),

β) το άρθρο 12 του ν. 4482/2017,

γ) τα άρθρα 14 έως και 21 του ν. 4482/2017,δ) το άρθρο 34 του ν. 4482/2017.

2. Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4482/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιβ. Ελέγχει, εποπτεύει και συντονίζει το συγκοινωνιακό έργο, ελέγχει και εποπτεύει τον Ο.Α.Σ.Θ. για όσο χρόνο εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο, σύμφωνα με το άρθρο 26.»

3. Το άρθρο 24 του ν. 4482/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο:

1) ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση του Οργανισμού, καθώς και της περιουσίας του, δυνάμει του άρθρου 22, χωρίς να έχει εξουσία διάθεσής της,

2) εκπροσωπεί τον Οργανισμό έναντι κάθε τρίτου φυσικού και νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ενώπιον κάθε δημόσιας, δικαστικής ή εισαγγελικής αρχής, με εξαίρεση τις αξιώσεις και διαφορές των πρώην μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. που προκύπτουν από τον παρόντα νόμο ή τη λυθείσα σύμβαση του άρθρου 22, για τις οποίες νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά μόνο το Ελληνικό Δημόσιο,

3) αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν τον Ο.Α.Σ.Θ. μέσα στα πλαίσια του σκοπού του, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.»

4. Το άρθρο 26 του ν. 4482/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Ανατίθεται προσωρινά στον Ο.Α.Σ.Θ. το συγκοινωνιακό έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο και πάντως όχι μετά τις 31.12.2022. Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου στον Ο.Α.Σ.Θ., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, το συγκοινωνιακό έργο θα παρέχεται με τους ίδιους όρους της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή της κατά την ημερομηνία δημοσιεύσεως του ν. 4482/2017 και ταυτόχρονα επιτρέπεται γι’ αυτό το συγκοινωνιακό έργο η σύναψη των συμβάσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφοι 3 και 4 του ν. 4568/2018.»

5. Τo άρθρο 27 του ν. 4482/2017, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 27

Ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία

1) Δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 23 και παράλληλα προς την παροχή συγκοινωνιακού έργου, ο Ο.Α.Σ.Θ. τίθεται σε ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2) Κατά το διάστημα της εκκαθάρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες και καθήκοντα του άρθρου 24 και οφείλει να περαιώσει το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη και να εισπράξει τις απαιτήσεις της.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται κατ’ έτος στη Γενική Συνέλευση. Από την ψήφιση του παρόντος οι χρήσεις του υπό εκκαθάριση Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Α.Σ.Θ. κλείνουν την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και για το τρέχον έτος 2019.

4) Η θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση συνιστά σπουδαίο λόγο για την καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης, πλην των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, οι οποίες δύναται να καταγγελθούν με τη νόμιμη αποζημίωση μόνο για τους λόγους που προβλέπονται στον Κανονισμό προσωπικού της ή στον νόμο.

5) Η ελεγκτική εταιρία του άρθρου 25 καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις. Όλα τα οικονομικά αποτελέσματα και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, καθώς και η αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης υπολογίζονται και συντάσσονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Επιπλέον η ελεγκτική εταιρία του άρθρου 25: α) Διενεργεί απογραφή και αποτίμηση όλης της αποσβεσθείσας και αναπόσβεστης περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. που περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο και όλων των υποχρεώσεων και αξιώσεων του Ο.Α.Σ.Θ. κατά την έναρξη της εκκαθάρισης, β) διενεργεί απρόσκοπτα κάθε τακτικό ή έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο και λαμβάνει γνώση κάθε εγγράφου και γ) ενεργεί ως εκκαθαριστής.

6) Από τη θέση της εταιρίας σε εκκαθάριση και μέχρι την ολοκλήρωσή της, εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 20 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).

7) Αναστέλλεται ο συμψηφισμός απαιτήσεων του Δημοσίου κατά της υπό ειδική εκκαθάριση επιχείρησης με την επωνυμία «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (Ο.Α.Σ.Θ.), που έχουν γεννηθεί ή βεβαιωθεί στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία μέχρι τις 9.8.2019, με απαιτήσεις της παραπάνω επιχείρησης. Η ανωτέρω αναστολή ισχύει μέχρι και το πέρας της ειδικής εκκαθάρισης του Οργανισμού. Δεν κωλύεται η έκδοση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από την ύπαρξη των παραπάνω απαιτήσεων του Δημοσίου κατά του Ο.Α.Σ.Θ.

8) Για την απρόσκοπτη παροχή του συγκοινωνιακού έργου από τον Ο.Α.Σ.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4482/2017 και την κάλυψη αναγκών εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου, που ανατέθηκε προσωρινά στον O.A.Σ.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4482/2017 επιτρέπεται στον Ο.Α.Σ.Θ., κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη και του παρέχεται το δικαίωμα να μισθώνει μεταχειρισμένα λεωφορεία αστικού τύπου, κατηγορίας EURO 4 ή EURO 5, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2005 ή μεταγενέστερα.»

6. Τα πρώτα δύο εδάφια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), αντικαθίστανται ως εξής:

«Μετά από πρόταση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) και γνώμη του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία (Ο.Σ.Ε.Θ.), καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών τα ακόλουθα:».

Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η αρχή IURA NOVIT CURIA στη διοικητική δίκη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ