logo-print

Άρθρο 63 - Νόμος 4647/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

16/12/2019

Υπό κωδικοποίηση
Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το άρθρο 19 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19

1. Το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 63 του Δήμου Πειραιά, επί των οδών Αθηνών – Πειραιώς, Κατσουλάκου και πρώην Οικονομίδου και σήμερα Μουράτη, όπως εμφαίνεται με στοιχεία ΑΒΓΔΑ σε διάγραμμα κλίμακας 1:2.000, που έχει θεωρηθεί από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και το οποίο συνοδεύει την παρούσα ρύθμιση και δημοσιεύθηκε σε φωτοσμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποχαρακτηρίζεται από χώρος ανέγερσης «Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς».

2. α. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, εκμετάλλευσης και κάρπωσης του ακινήτου της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των συστατικών και παραρτημάτων του, περιέρχεται αυτοδικαίως από το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων» (Ε.Ο.Φ.) στο Ελληνικό Δημόσιο, για χρονικό διάστημα σαράντα εννέα (49) ετών, και τελεί υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποθηκοφυλακείο της περιφέρειας του ακινήτου μεταγράφεται για την ως άνω παραχώρηση διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.

β. Με τη λήξη της ως άνω παραχώρησης, το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, εκμετάλλευσης και κάρπωσης του ακινήτου της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των συστατικών και παραρτημάτων του, επανέρχεται αυτοδικαίως στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων» (Ε.Ο.Φ.). Στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποθηκοφυλακείο της περιφέρειας του ακινήτου μεταγράφεται για την ως άνω λήξη της παραχώρησης διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας της παραχώρησης.

γ. Σκοπός της παραχώρησης είναι η δημιουργία κέντρου καινοτομίας - πρότυπου πάρκου Έρευνας και Τεχνολογίας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα μπορεί να διαθέτει το ακίνητο ελεύθερα προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με ή άνευ ανταλλάγματος, για τον ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό. Μέρος των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στο εν λόγω πρότυπο πάρκο θα πρέπει να αφορούν την έρευνα και την καινοτομία στον ευρύτερο χώρο του φαρμάκου.

δ. Σε περίπτωση που προκύψουν έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο από την εκμετάλλευση του εν λόγω ακινήτου, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) αυτών θα αποδίδεται αμελλητί στον ΕΟΦ κάθε έτος, ως αντάλλαγμα για την ως άνω αναφερομένη παραχώρηση. Εξαίρεση από την πρόβλεψη του προηγούμενου εδαφίου αποτελούν τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο που θα προκύψουν από φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και τέλη χαρτοσήμου, επί των οποίων ο ΕΟΦ δε θα δικαιούται το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσοστό του πέντε τοις εκατό (5%).

3. Στο ανωτέρω ακίνητο καθορίζονται συμπληρωματικοί ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

α. Συντελεστής δόμησης 2,6.

β. Επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εξήντα τοις εκατό (60%).

γ. Επιτρέπεται η ανέγερση νέων κτιρίων σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται στα 21 μέτρα. Στα κτίρια που βρίσκονται στο ως άνω ακίνητο και έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα (βιομηχανικό συγκρότημα κτηρίων) με την υπ’αριθμ. 7863/1383/30.01.1997 Υ.Α. (267/Δ΄/1997), επιτρέπονται οι προσθήκες, είτε κατ’ επέκταση είτε καθ’ ύψος, η αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων τους, η εσωτερική αναδιάταξη των χώρων τους, καθώς και επεμβάσεις για λόγους λειτουργικούς, κατά τρόπον που να μην θίγεται ο αρχιτεκτονικός τους χαρακτήρας. Για τα ανωτέρω θα εκπονηθεί οριστική αρχιτεκτονική μελέτη, η οποία εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 3γ, του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ).

δ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες για την περιοχή γενικές και ειδικές διατάξεις.»

Δημόσιες Συμβάσεις - Σχόλια Νομολογία κατ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Πολιτική Δικονομία ΙΙ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

send