logo-print

Άρθρο 27 - Νόμος 4704/2020 - Ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Υ.Π. - Τροποποίηση του ν. 3649/2008 (Α’ 39)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

14/07/2020

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A6

1. Το πρώτο εδάφιο της περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3649/2008 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου και Ιστορικού Μουσείου, που υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ε.Υ.Π., με κύριο έργο την ταξινόμηση και αξιοποίηση των εγγράφων και του οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και την ταξινόμηση και συντήρηση υλικών μουσειακής αξίας.».

2. Μετά την περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3649/2008 προστίθεται περ. (γ), ως ακολούθως:

«γ. Αυτοτελής υπηρεσία που ονομάζεται Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.), η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ε.Υ.Π. Η υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου είναι αρμόδια να διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα, να συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, να συντονίζει, καθώς και να παρακολουθεί και να μετέχει σε δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, προκειμένου να δημιουργεί τα κατάλληλα τεχνολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία και να τα παρέχει στην Ε.Υ.Π. και σε άλλους δημόσιους φορείς.».

3. Μετά από το άρθρο 3 του ν. 3649/2008 προστίθενται άρθρα 3Α και 3Β ως ακολούθως:

«Άρθρο 3Α

1. Για την εκτέλεση της αποστολής του, το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., ενδεικτικά:

α. Συνεργάζεται και συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με πανεπιστημιακά ιδρύματα ή/και ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, άλλους δημόσιους φορείς και διεθνείς οργανισμούς.

β. Υποβάλλει αιτήματα χρηματοδότησης στις Αρχές Διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και διεθνών οργανισμών, για να υλοποιήσει έργα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτών, αναλαμβάνει την ιδιότητα του δικαιούχου κατά τα οριζόμενα στον ν. 4314/2014 και διενεργεί διαγωνισμούς ως Αναθέτουσα Αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2, καθώς και των άρθρων 223 και 224 του ν. 4412/2016.

γ. Συνεργάζεται με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις της Ε.Υ.Π. για την ανάληψη, είτε αυτοτελώ είτε σε σύμπραξη με άλλους δημόσιους φορείς, έργων εκπαίδευσης προσωπικού.

2. Στο πλαίσιο ανάληψης και εκτέλεσης έργου, το οποίο είτε χρηματοδοτείται καθ’ ολοκληρία είτε συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) από ευρωπαϊκούς ή ιδιωτικούς πόρους, δύναται το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π.: α) να συνάπτει συμβάσεις έργου με φυσικά πρόσωπα, ερευνητές και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, β) να απασχολεί το πάσης φύσεως προσωπικό από τους υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Ε.Υ.Π. Οι εν λόγω πράξεις δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Άρθρο 3Β

Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού

1. Συστήνεται στην Ε.Υ.Π. ειδικός λογαριασμός, με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας» (Ε.Λ.Τ.Α.Κ.), μέσω του οποίου δύναται να χρηματοδοτούνται προγράμματα και έργα που εκτελούνται από το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., έχουν ενταχθεί στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων ή άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών ή χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους.

2. Στον Ε.Λ.Τ.Α.Κ. αποδίδεται διαφορετικός αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) από αυτόν της Ε.Υ.Π. Διαθέτει σφραγίδα, της οποίας η μορφή και ο τύπος καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. Ο Ε.Λ.Τ.Α.Κ. λειτουργεί εσωτερικά συστήματα, διαδικασίες και μηχανισμούς για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των έργων που υλοποίει, βάσει των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

3. Οι πόροι του Ε.Λ.Τ.Α.Κ. προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), από δωρεές, κληροδοτήματα φυσικών προσώπων, χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς, από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ε.Λ.Τ.Α.Κ., από έσοδα κρατήσεων επί του συνολικού ποσού των συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα, ερευνητές και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

4. Σκοπός του Ε.Λ.Τ.Α.Κ. είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από τις ανωτέρω πηγές, καθώς και από ίδιους πόρους και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για την επιτέλεση της αποστολής του.

5. Ποσοστό μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται μέσω του Ε.Λ.Τ.Α.Κ., κρατείται για την ανάπτυξη του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., τα έξοδα λειτουργίας του Ε.Λ.Τ.Α.Κ., του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και της Ε.Υ.Π. και αποτελεί έσοδο του Ε.Λ.Τ.Α.Κ.

6. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον Προϋπολογισμό Υπουργού και του Διοικητή της Ε.Υ.Π. καθορίζονται τα θέματα που αφορούν στα όργανα διοίκησης και ελέγχου, ο τρόπος ανάληψης και διάθεσης των κονδυλίων, το ποσοστό των κρατήσεων της παρ. 3 και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα αναγκαίο για τη λειτουργία του Ε.Λ.Τ.Α.Κ. Η απόφαση αυτή είναι απόρρητη και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3649/2008 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Η πιστοποίηση παρέχεται έναντι καταβολής ηλεκτρονικού παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.».

5. Μετά το άρθρο 10 του ν. 3649/2008 προστίθεται άρθρο 10Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 10Α

1. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 10, δύναται να καλύπτονται με απόσπαση ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, καθώς και με απόσπαση υπαλλήλου ή λειτουργού, μονίμου ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39). Η πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 διαπιστώνεται από τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων της Ε.Υ.Π., στην οποία κατατίθενται τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

2. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής και γενικής διάταξης, με κοινή απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. και του αρμοδίου οργάνου του οικείου Υπουργείου και κατόπιν συναίνεσης του υπαλλήλου, η οποία δηλώνεται με την ανάληψη υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών και με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι δύο (2) φορές. Η ανωτέρω απόφαση δεν αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια.

3. Με τη λήξη της απόσπασης ο υπάλληλος επιστρέφει στην οργανική του θέση χωρίς άλλη διατύπωση. Τυχόν προσωπική διαφορά που ελάμβανε πριν από την απόσπασή του, με την επιστροφή του υπαλλήλου στην οργανική του θέση, επαναχορηγείται στο ύψος που έχει διαμορφωθεί.».

6. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3649/2008 προστίθενται παρ. 3 και 4, ως ακολούθως:

«3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ε.Υ.Π., εκδίδεται και κυρώνεται Κώδικας Κατάστασης Προσωπικού της Ε.Υ.Π., λαμβανομένων υπόψη των ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων για το μη πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π. Με τον Κώδικα αυτόν ρυθμίζονται όλα τα θέματα προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιακών μεταβολών, της διαδικασίας αξιολόγησης και των πειθαρχικών κυρώσεων. Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται με ανάρτησή της στον χώρο ανακοινώσεων της Ε.Υ.Π.

4. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) εφαρμόζεται και στο προσωπικό της Ε.Υ.Π., εφόσον δεν προσκρούει στις ειδικές ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας.».

7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3649/2008 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές της Ε.Υ.Π., το κάθε κατηγορίας προσωπικό της, καθώς και οι απασχολούμενοι σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοτελών της υπηρεσιών, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου ή σε ομάδες εργασίας ή ως μέλη συλλογικών οργάνων ή επιτροπών, έχουν καθήκον εχεμύθειας για τα έγγραφα, τις πληροφορίες ή τα άλλα στοιχεία των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επ’ ευκαιρία αυτών. Η ανωτέρω διάταξη καταλαμβάνει και τα πρόσωπα τα οποία συνδέονται με την Ε.Υ.Π. με έννομη σχέση εντολής ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.».

8. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 18 του ν. 3649/2008 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Ο χρόνος υπηρεσίας στην Ε.Υ.Π. του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών και του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του δημόσιου τομέα λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο Όπλο, Κλάδο, Σώμα ή στην υπηρεσία που ανήκουν.».

9. Ο τίτλος του άρθρου 20 του ν. 3649/2008 και οι

παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται, ως ακολούθως:

«Άρθρο 20Περί προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων της Ε.Υ.Π.

1. Για την εκτέλεση της αποστολής της, η Ε.Υ.Π. συνάπτει δημόσιες συμβάσεις προμήθειας, υπηρεσιών, έργων και μελετών κατά την έννοια του άρθρου 2, καθώς και των άρθρων 223 και 224 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτει η Ε.Υ.Π. διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και του ν. 3978/2011 (Α’ 137).

2. Κατ’ εξαίρεση, οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών της παρ. 1, οι οποίες, με απόφαση του Διοικητή της, εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 15 ή 243 του ν. 4412/2016 ή των άρθρων 17 ή 24 του ν. 3978/2011, διενεργούνται με βάση Ειδικό Κανονισμό Δημοσίων Συμβάσεων, που εκδίδεται με απόφαση του Πρωθυπουργού, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ε.Υ.Π., η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Ειδικό Κανονισμό καθορίζονται ιδίως, οι διαδικασίες ανάθεσης, τα αρμόδια όργανα, οι επιτροπές, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες εκτέλεσης των συμβάσεων, η έννομη προστασία, οι κυρώσεις και κάθε άλλο ειδικό θέμα.».

10. Μετά από το άρθρο 20 του ν. 3649/2008 προστίθεται άρθρο 20Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 20Α Οι εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Μονάδων της Ε.Υ.Π. θεωρούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις από άποψη φρούρησης, ασφάλειας και κτιριολογικής υποδομής. Οι ανά περίπτωση απαιτούμενες οικοδομικές άδειες ή εγκρίσεις εργασιών δόμησης για τις εγκαταστάσεις αυτές, εκδίδονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης, με ευθύνη της Ε.Υ.Π. της απαιτούμενης μελέτης ή της τεχνικής περιγραφής των εργασιών.».

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πολυκώδικας Νοέμβριος 2022

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΩΔΙΚΕΣ, ΛΕΞΙΚΑ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ