logo-print

Άρθρο 7 - Νόμος 4704/2020 - Επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

14/07/2020

Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1.Το άρθρο 29 του ν. 4487/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 29

Διαδικασία αξιολόγησης

1. Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα ελέγχεται και η νομιμότητα των δικαιολογητικών από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Μετά από σχετικό έλεγχο, εάν διαπιστωθεί ότι ελλείπουν δικαιολογητικά ή στοιχεία, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντα που έχει δηλώσει στην αίτησή του αναλυτική κατάσταση των ελλειπόντων δικαιολογητικών ή στοιχείων, με την επισήμανση της υποχρέωσης υποβολής τους προς το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση μη υποβολής των ελλειπόντων δικαιολογητικών ή στοιχείων εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου η αίτηση απορρίπτεται λόγω μη πληρότητας του φακέλου, και ο αιτών ενημερώνεται στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνσή του, το δε παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

2. Εφόσον διαπιστωθούν η πληρότητα και η νομιμότητα της αίτησης, τότε αυτή αξιολογείται ως προς το περιεχόμενό της με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας από επιτροπές αξιολόγησης που συστήνονται με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατόπιν εισήγησης κάθε αρμόδιου φορέα. Οι ως άνω επιτροπές είναι τριμελείς και συγκροτούνται από υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή του Υπουργείου Τουρισμού ή της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ή από ιδιώτες με εμπειρία στον τομέα οπτικοακουστικών παραγωγών. Σε κάθε περίπτωση ένα (1) μέλος πρέπει να είναι υπάλληλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και ένα (1) ακόμα μέλος να έχει εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση αφορά στην παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, στις ανωτέρω τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης συμμετέχει υποχρεωτικά ένας (1) υπάλληλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του εν λόγω Οργανισμού. Η θητεία των επιτροπών αξιολόγησης ορίζεται ετήσια, ενώ η σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης καταβάλλεται αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, οι οποίες εξειδικεύονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης: (α) πλήρης συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου και (β) τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών, ιδίως φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, ορίζεται προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών στον φορέα, προκειμένου να τις παράσχει στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης του περιεχομένου του επενδυτικού σχεδίου ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου της παρ. 1.

3. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), ύστερα από εισήγηση των επιτροπών αξιολόγησης της παρ. 2.

4. Τα επενδυτικά σχέδια που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ύστερα από εισήγηση των επιτροπών αξιολόγησης της παρ. 2, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Η απορριπτική απόφαση αναρτάται στο Π.Σ.Κ.Ε. και κοινοποιείται στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

5. Κατά της απορριπτικής απόφασης της παρ. 4 ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης. Η ένσταση απευθύνεται προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 και εξετάζεται από επιτροπή ενστάσεων, που συστήνεται για θητεία ενός (1) έτους με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην περίπτωση που η ένσταση υποβάλλεται κατά απόφασης, με την οποία απορρίπτεται επενδυτικό σχέδιο για την παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, στην ανωτέρω επιτροπή ενστάσεων συμμετέχει ένα (1) μέλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, το οποίο προτείνεται από τη διοίκηση του εν λόγω Οργανισμού. Οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας της επιτροπής ενστάσεων ορίζονται στην οικεία απόφαση σύστασης. Η επιτροπή ενστάσεων αποφαίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης και υποβάλει εισήγηση στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η απορριπτική της ένστασης απόφαση αναρτάται στο Π.Σ.Κ.Ε. και κοινοποιείται στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

6. Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί την απόσυρση της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου του, μέχρι την έκδοση της απόφασης των παρ. 4 και 5, υποβάλει σχετικό αίτημα στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται εξ αυτού του λόγου με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., το δε παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.».

2. Οι αιτήσεις υπαγωγής του άρθρου 28 του ν. 4487/2017,για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση υπαγωγής μέχρι την 14η Ιουλίου 2020, αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4487/2017, όπως ίσχυαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ασφαλιστικά μέτρα και ακίνητα Δημοσιεύματα ΕπαΚ Νο 6
send