logo-print

Άρθρο 83 - Νόμος 4706/2020 - Σύμβαση διανομής και σύστασης δικαιωμάτων επιφανείας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ και πρόβλεψη πράξης κανονισμού επί των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

17/07/2020

Φορολογικό δίκαιο - 6η έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, η διανομή των ακινήτων της παρ. 1 της υπ’ αρ. 225/7.1.2013 απόφασης της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Β΄ 15), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 39 της υπ’ αρ. 234/24.4.2013 απόφασης της ιδίας Επιτροπής (Β΄ 1020), καθώς και η σύσταση, χωρίς αντάλλαγμα, επί των ανωτέρω ακινήτων, του δικαιώματος επιφανείας, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 4 και 5 και του άρθρου 18 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ), υλοποιούνται με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, και του ΤΑΙΠΕΔ, για την οποία ισχύουν οι όροι του παρόντος. Για τη διανομή λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα κριτήρια στην παρ. 2.2 (iv) της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4422/2016 (Α΄ 181). Η ανωτέρω σύμβαση διανομής - σύστασης δικαιώματος επιφανείας, μαζί με το προσαρτώμενο σε αυτήν ειδικό διάγραμμα διανομής, κυρώνεται με νόμο που αποτελεί μεταγραπτέο τίτλο, ο οποίος με επιμέλεια του ΤΑΙΠΕΔ, που ενεργεί τόσο για ίδιο λογαριασμό, όσο και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, μεταγράφεται, άλλως καταχωρίζεται, στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματολογικά βιβλία του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, κατά περίπτωση και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Τυχόν γεωμετρικές μεταβολές που επιφέρει η εν λόγω πράξη στα επιμέρους γεωτεμάχια του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, μετά από την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 6 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), αποτυπώνονται στα κτηματολογικά φύλλα και διαγράμματα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) κατά τον χρόνο καταχώρισης της ίδιας πράξης.

2. Η διάρκεια του δικαιώματος επιφανείας ορίζεται στα ενενήντα εννέα (99) έτη, αρχομένη από τη μεταβίβαση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2. (ν) της από 14.11.2016 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19.7.2016 Τροποποιητικής Σύμβασης, που κυρώθηκαν με τον ν. 4422/2016 (Α΄ 181).

3. Πέραν των προβλεπομένων για τους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και για τους χώρους κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70), όπως αυτό ισχύει, με τη λήξη ή και απόσβεση του δικαιώματος επιφανείας, ή με τη μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης υπέρ του υπερθεματιστή πλειστηριασμού, ο οποίος επισπεύδεται από δανειστή που έχει χρηματοδοτήσει την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. ή εκπρόσωπο ομολογιούχων δανειστών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και ο οποίος αφορά σε μέρος της επιφανείας μετά από τη μεταβίβαση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 2, παύει αυτοδικαίως να υφίσταται και το δικαίωμα διοίκησης και διαχείρισης, όπως αυτό προβλέπεται στα άρθρα 42 παρ. 3 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) και 7 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70). Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, το ως άνω δικαίωμα διοίκησης και διαχείρισης είναι δεκτικό απόσβεσης, ως προς όλες ή μερικές μόνον από τις εκφάνσεις του, με μονομερή δήλωση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. που απευθύνεται προς τον εκάστοτε νέο επιφανειούχο σε κάθε περίπτωση περαιτέρω μεταβίβασης μέρους του δικαιώματος επιφανείας, οποτεδήποτε προς αυτόν από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.. Η δήλωση παραίτησης γίνεται με τη σχετική πράξη μεταβίβασης και υποβάλλεται σε μεταγραφή, οπότε και επέρχονται τα αποτελέσματά της.

4. Επί των ακινήτων, που εμπίπτουν στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, τα οποία θα αποκτήσει κατά πλήρη κυριότητα το ΤΑΙΠΕΔ και μετά θα μεταβιβάσει στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., η εταιρεία αυτή δύναται να συστήνει και να τροποποιεί μονομερώς με συμβολαιογραφικό έγγραφο πράξη ή πράξεις κανονισμού περιορισμών ή/και υποχρεώσεων, οι οποίοι μπορούν να επιβληθούν, από τη στιγμή της μεταγραφής τους και εφεξής, δυνητικά, υπό μορφή περιορισμένων προσωπικών δουλειών υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., στα ως άνω ακίνητα ή σε επί μέρους τμήματά τους, σαφώς διακεκριμένα εδαφικά. Τυχόν τροποποίηση της ως άνω πράξης ή πράξεων κανονισμού θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η ίδια ως άνω πράξη ή πράξεις. Ο κανονισμός αυτός και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, εξειδικεύουν και καταγράφουν το ακριβές περιεχόμενο των επιβλητέων περιορισμών ή υποχρεώσεων, την εφαρμογή των οποίων μόνον η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. νομιμοποιείται να ζητεί. Το σύνολο των εν λόγω επιβλητέων περιορισμών και υποχρεώσεων δεν μπορεί να αντιτίθεται σε αναγκαστικού δικαίου διατάξεις. Ο ανωτέρω κανονισμός, όπως ισχύει κάθε φορά, υπερισχύει κάθε επόμενου κανονισμού που τυχόν θα συνταχθεί, όπως στο πλαίσιο επιγενόμενων συστάσεων οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών στο ίδιο ή στα ίδια ακίνητα, μπορεί να αναφέρεται ακόμη και στις ανεξάρτητες ιδιοκτησίες επί του ακινήτου ή ακινήτων που διέπει, μεταγράφεται, άλλως καταχωρίζεται, στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματολογικά βιβλία του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, κατά περίπτωση και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Ομοίως, μεταγράφεται, άλλως καταχωρίζεται, στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματολογικά βιβλία του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, κατά περίπτωση και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, και κάθε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης του κανονισμού. Περί του οικείου ως άνω κανονισμού και των περιλαμβανομένων σε αυτόν περιορισμών και υποχρεώσεων γίνεται μνεία σε κάθε μεταγενέστερη συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία μεταβιβάζεται ή συνιστάται υπέρ τρίτου στα ως άνω ακίνητα οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, καθώς και ενοχικό, το οποίο είναι μεταγραπτέο στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωριστέο στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η έλλειψη προσδιορισμού στην ως άνω συμβολαιογραφική πράξη συγκεκριμένου περιορισμού ή/και υποχρέωσης από εκείνους που εμπεριέχονται στον οικείο κανονισμό, δεν απαλλάσσει το ακίνητο, επί του οποίου αποκτάται το ανωτέρω εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, από την επιβολή του αναγκαίου περιορισμού ή/και υποχρέωσης με βάση τον σχεδιασμό υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου στον χώρο του ακινήτου αυτού και η αντίστοιχη πράξη ή πράξεις κανονισμού ισχύουν, ως προς τους δυνητικώς επιβλητέους περιορισμούς ή/και υποχρεώσεις, στην ολότητά τους για το ακίνητο αυτό. Στις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων ότι έλαβαν γνώση ως προς την πράξη ή πράξεις κανονισμού περιορισμών ή/και υποχρεώσεων. Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να συμφωνεί, κατόπιν διαπραγμάτευσης, την εξαίρεση της εφαρμογής μέρους ή του συνόλου των περιορισμών ή υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την πιο πάνω πράξη ή πράξεις κανονισμού σε κάθε επιμέρους μεταγενέστερη συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία μεταβιβάζεται ή συνιστάται υπέρ τρίτου στα ως άνω ακίνητα εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, το οποίο είναι μεταγραπτέο στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωριστέο στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι περιορισμοί ή/και οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κανονισμό, και όπως έχουν κάθε φορά τυχόν συμφωνηθεί με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ακολουθούν το ακίνητο, στο οποίο αφορούν, και δεσμεύουν, πέραν του πρώτου αποκτώντος επ’ αυτού εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα κατά τα ανωτέρω, και κάθε επόμενο που τον διαδέχεται στα εν λόγω δικαιώματα με ειδική ή καθολική διαδοχή. Σε περίπτωση κατάτμησης του ακινήτου, οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις που επιβάλλει ο οικείος κανονισμός στο αδιάτμητο ακίνητο βαρύνουν τα τμήματα που προκύπτουν από την κατάτμηση, καθώς και τα κτίσματα και τις κατασκευές που ανεγείρονται επ’ αυτών.

5. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται: α) η φράση «αρχομένη από τη σύσταση του δικαιώματος» της παρ. 1 της υπ’ αρ. 225/7.1.2013 απόφασης της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Β΄ 15), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 39 της υπ’ αρ. 234/24.4.2013 απόφασης της ιδίας Επιτροπής (Β΄ 1020), β) οι παρ. 3 και 4 της ίδιας απόφασης, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

6. Για τη μεταγραφή και την καταχώρηση των πράξεων του παρόντος στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, κατά περίπτωση, εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου α΄ της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως αυτό ισχύει. Για τις τυχόν κτηματολογικές εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν από το ΤΑΙΠΕΔ ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο δ΄ του ν. 2664/1998 (Α΄ 275). Εάν πρόκειται για Υποκατάστημα και Κτηματολογικό Γραφείο του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Δ΄ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Το συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο & Η επιχείρηση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

send