logo-print

Άρθρο 5 - Νόμος 4708/2020 - Διορισμός και αρμοδιότητες του Διευθυντή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

21/07/2020

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Στο ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ συστήνεται θέση Διευθυντή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Διευθυντής με τριετή θητεία. Η θέση του Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί άπαξ, χωρίς δημόσια πρόσκληση.

2. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Ο Διευθυντής του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ πρέπει να διαθέτει:

α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).

β. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο Α.Ε.Ι. σε γνωστικά αντικείμενα συναφή προς τους σκοπούς του ΑΚΡΟΠΟΛ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

γ. Πενταετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διοίκησης οργανισμών.

δ. Γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών σε άριστο επίπεδο, η μία από τις οποίες να είναι η αγγλική.

4. Ο Διευθυντής του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Σχεδιάζει, σε συνεργασία με το τμήμα προγραμματισμού, τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, τον οποίο υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση.

β. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρούνται με απόφαση του Δ.Σ..

γ. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του φορέα και διευθύνει το έργο τους.

δ. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ., επικουρούμενος από τα αρμόδια τμήματα του φορέα.

ε. Εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού.

στ. Εισηγείται στο Δ.Σ. οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το προσωπικό.

ζ. Εισηγείται στο Δ.Σ. τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, για τη σύνταξη του οποίου συνεπικουρείται από τον Τμηματάρχη διοικητικής - οικονομικής υποστήριξης και λειτουργίας, καθώς και από έναν (1) νομικό σύμβουλο.

η. Εισηγείται στο Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό και είναι υπεύθυνος για την τήρησή του.

θ. Υποβάλλει στο Δ.Σ. ετήσια έκθεση πεπραγμένων και απολογισμό του έργου του.

ι. Υποβάλλει στο Δ.Σ. προτάσεις και εισηγήσεις για την υλοποίηση των σκοπών του φορέα.

ια. Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση που έχει εγκρίνει το Δ.Σ..

ιβ. Μετά από έγκριση του Δ.Σ. υπογράφει κάθε σύμβαση και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο αναφορικά με την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού και τη σύναψη ή καταγγελία συμβάσεων των συνεργατών και νομικών συμβούλων του φορέα.

ιγ. Ασκεί πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθμού για όλο το προσωπικό του φορέα.

ιδ. Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση όλων των εκδηλώσεων σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα του φορέα.

ιε. Είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση πόρων σε συνεργασία με το τμήμα ανάπτυξης.

ιστ. Διαμορφώνει και καταρτίζει σχέδια προγραμμάτων, επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, προκειμένου να τα εισηγηθεί στο Δ.Σ. προς έγκριση.

ιζ. Διαμορφώνει και καταρτίζει σχέδια προγραμμάτων υποτροφιών των μελών του καλλιτεχνικού και δημιουργικού κλάδου, προκειμένου να τα εισηγηθεί στο Δ.Σ. προς έγκριση.

Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Δ έκδοση

ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ Χ.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων ΕΠολΔ 31
send