logo-print

Άρθρο 5 - Νόμος 4711/2020 - Αδικήματα ζωοκλοπής, ιχθυοκλοπής, ζωοκτονίας και ιχθυοκτονίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/07/2020

Black Friday Books
Black Friday Books

Τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 1300/1982 (Α΄ 129) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 1

Ζωοκλοπή - ιχθυοκλοπή και ζωοκτονία - ιχθυοκτονία

1. Ζωοκλοπή και ιχθυοκλοπή: Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από εκατό (100) έως πεντακόσιες (500) ημερήσιες μονάδες, ύψους κάθε μίας από τριάντα (30) έως διακόσια (200) ευρώ, τιμωρείται η κλοπή ίππων, όνων, ημιόνων, βοοειδών, βουβαλοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων, κυψελών μελισσών ή του περιεχομένου τους, καθώς και ιχθύων, μαλακίων, καρκινοειδών ή άλλων υδρόβιων οργανισμών που εκτρέφονται ή αναπτύσσονται σε πάσης φύσεως υδατοκαλλιέργειες σε καθορισμένους υδάτινους χώρους και χερσαίες εκτάσεις, η εκμετάλλευση των οποίων ανήκει ή έχει νομίμως παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2. Ζωοκτονία και ιχθυοκτονία: Με τις ποινές της παρ. 1 τιμωρείται η θανάτωση με πρόθεση ζώων και υδρόβιων οργανισμών της παρ. 1 και η καταστροφή ή βλάβη κυψελών μελισσών ή του περιεχομένου τους με πρόθεση, καθώς και υδατοκλωβών, δεξαμενών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υδατοκαλλιεργειών ή του περιεχομένου τους.

3. Αν η πράξη της ζωοκλοπής ή της ζωοκτονίας έχει ως αντικείμενο ζώα που βρίσκονται στον περίβολο ή σε στεγασμένο χώρο της οικίας του ιδιοκτήτη τους ή σε ειδικό για τη φύλαξη αυτών περιφραγμένο χώρο ή αν τα ζώα χρησιμοποιούνται για τη διατροφή της οικογένειας του ιδιοκτήτη τους, επιβάλλεται φυλάκιση τριών (3) τουλάχιστον ετών ή χρηματική ποινή, με τα όρια της περ. β΄ της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 2

Διακεκριμένες περιπτώσεις

Αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, τα αδικήματα του άρθρου 1 τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή από τριακόσιες (300) έως χίλιες (1.000) ημερήσιες μονάδες, ύψους καθεμίας από πενήντα (50) έως διακόσια (200) ευρώ, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν έγινε από δύο ή περισσότερα άτομα, από κοινού.

β) Αν κατά την τέλεση της πράξης χρησιμοποιήθηκε βία ή απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή έγινε χρήση των μέσων αυτών για τη διατήρηση της κατοχής των κλεμμένων ή θανατωμένων ζώων ή ιχθύων ή μαλακίων ή καρκινοειδών ή άλλων υδρόβιων οργανισμών.

γ) Αν ο δράστης (αυτουργός ή συμμέτοχος) οπλοφορούσε.

δ) Αν ο δράστης είναι κρεοπώλης, ιχθυοπώλης, επαγγελματίας αλιέας, εστιάτορας, διευθυντής ξενοδοχείου και δημόσιων γενικά κέντρων ή άλλος επαγγελματίας, συναφών με τα παραπάνω επαγγελμάτων.

Άρθρο 3

Αποδοχή και διάθεση προϊόντων ζωοκλοπής ή ιχθυοκλοπής και ζωοκτονίας ή ιχθυοκτονίας - Κατάσχεση

1. Με τις ποινές της παρ. 1 του άρθρου 1 τιμωρείται όποιος με πρόθεση κρύβει, αγοράζει, παίρνει ως ενέχυρο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δέχεται ζώα ή σφάγια ή μέρη από σφάγια ή κυψέλες ή το περιεχόμενο κυψελών ή ζώντες ή νεκρούς ιχθύες ή μαλάκια ή καρκινοειδή ή άλλα είδη υδρόβιων οργανισμών που προέρχονται από αδικήματα του άρθρου 1 ή μεταβιβάζει σε άλλον την κατοχή τους ή συνεργεί στη μεταβίβασή τους.

2. Αν ο υπαίτιος επιχειρεί τις πράξεις της παρ. 1 κατ’ επάγγελμα ή η ζημιά που προκλήθηκε στον παθόντα είναι μεγαλύτερη των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, τότε επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 2.

3. Ζώντα ζώα ή ολόκληρα σφάγια ή μέρη από σφάγια ή κυψέλες ή το περιεχόμενο κυψελών ή ζώντες ή νεκροί ιχθύες, μαλάκια, καρκινοειδή ή άλλα είδη υδρόβιων οργανισμών της παρ. 1 του άρθρου 1, τα οποία προέρχονται από αδικήματα των άρθρων 1, 2 και 3 κατάσχονται και αποδίδονται αμέσως στον ιδιοκτήτη τους, προσωρινά από την αστυνομική ή λιμενική αρχή και οριστικά ύστερα από διάταξη του Εισαγγελέα. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκποιούνται με πρόχειρο πλειστηριασμό, με φροντίδα της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής. Το προϊόν της εκποίησης κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το δικαστήριο αποφασίζει για την τύχη του.

Άρθρο 4

Αποζημίωση παθόντος – Ευθύνη εις ολόκληρον

1. Τα πρόσωπα που είναι υπαίτιοι των αδικημάτων των άρθρων 1, 2 και 3 ευθύνονται αστικά ο καθένας για ολόκληρο το ποσό της αντίστοιχης αποζημίωσης και της χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη του παθόντα.

2. Το ποσό της επιδικαζομένης από τα πολιτικά δικαστήρια χρηματικής ικανοποίησης του παθόντα, λόγω ηθικής βλάβης από την τέλεση αδικημάτων των άρθρων 1, 2 και 3, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο της αξίας των κλεμμένων ή θανατωμένων, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 ή διακινηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 3 ζώων ή λοιπών εκτρεφόμενων οργανισμών της παρ. 1 του άρθρου 1.

3. Οι συμμέτοχοι των αδικημάτων των άρθρων 1, 2 και 3 ευθύνονται αστικά εις ολόκληρον, ο καθένας με τους αυτουργούς, για ολόκληρο το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και της αποζημίωσης του παθόντα, τις ενδεχόμενες αποδόσεις και τα δικαστικά έξοδα της ποινικής δίκης στα οποία υποβλήθηκε ο παθών για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Άρθρο 5

Παρεπόμενες ποινές – Λοιπές κυρώσεις

1. Τα μεταφορικά ή πλωτά μέσα ή ψυκτικοί χώροι που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη αδικημάτων των άρθρων 1, 2 και 3 ή για τη μεταφορά κλεμμένων ή θανατωμένων ζώων, ιχθύων, μαλακίων, καρκινοειδών ή άλλων υδρόβιων οργανισμών ή για τη συντήρηση προϊόντων από αδικήματα των άρθρων 1, 2 και 3, κατάσχονται και παραδίδονται στην πλησιέστερη τελωνειακή αρχή για φύλαξη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, εκτός αν η μεταφορά τους είναι δυσχερής, οπότε σφραγίζονται και παραδίδονται για φύλαξη στην πλησιέστερη αστυνομική ή λιμενική αρχή, εφαρμόζονται δε σε αυτές τις περιπτώσεις οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανεύρεση και παράδοση στην Τελωνειακή Αρχή του μεταφορικού ή πλωτού μέσου που κατασχέθηκε, τότε το δικαστήριο καθορίζει με την καταδικαστική του απόφαση την αξία του μεταφορικού ή πλωτού μέσου, που εισπράττεται από τον καταδικασθέντα σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90).

2. Μαζί με τα μεταφορικά και πλωτά μέσα της παρ. 1 κατάσχονται και οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας αυτών, η άδεια κυκλοφορίας ή εκτέλεσης πλόων και η άδεια ικανότητας οδηγού ή χειριστή του δράστη. Αν επακολουθήσει καταδίκη, τα μεταφορικά μέσα δημεύονται και εκποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2960/ 2001 (Α΄ 265). Οι κρατικές πινακίδες, η άδεια κυκλοφορίας ή εκτέλεσης πλόων και η άδεια ικανότητας οδηγού ή χειριστή του δράστη αφαιρούνται και αποστέλλονται για ακύρωση στην υπηρεσία που τις χορήγησε.

3. Η αφαίρεση και η ακύρωση των αδειών της παρ. 2 αποτελούν κώλυμα για τη χορήγηση νέας άδειας στον αμετακλήτως καταδικασθέντα για τα αδικήματα των άρθρων 1, 2 και 3, πριν περάσει τριετία από την έκτιση της ποινής. Σε περίπτωση νέας καταδίκης προσώπου του προηγουμένου εδαφίου για τα ίδια αδικήματα εντός εξαετίας από την έκτιση της ποινής για την αρχική καταδίκη, το κώλυμα είναι ισόβιο.

4. Αν τα αδικήματα των άρθρων 1, 2 και 3 έγιναν από κρεοπώλες, ιχθυοπώλες, επαγγελματίες αλιείς, εστιάτορες, διευθυντές ξενοδοχείων και δημόσιων γενικά κέντρων ή άλλους επαγγελματίες συναφών επαγγελμάτων, κατά παράβαση της επαγγελματικής τους υποχρέωσης, το δικαστήριο, εφόσον κατά του υπαιτίου απαγγέλλεται ποινή στερητική της ελευθερίας, απαγγέλλει υποχρεωτικά και ανικανότητα άσκησης επαγγέλματος για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως πέντε (5) χρόνια, αν για την άσκηση αυτού απαιτείται άδεια της αρχής. Η ανικανότητα αυτή έχει ως αποτέλεσμα την οριστική ανάκληση της σχετικής άδειας.

5. Κτηνοτροφικό δάνειο ή επιδότηση ή οικονομική ενίσχυση άλλης μορφής για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας ή της υδατοκαλλιέργειας από οποιοδήποτε φορέα ή φορολογική απαλλαγή, δεν χορηγείται από το κράτος στον καταδικαζόμενο για τα αδικήματα των άρθρων 1, 2 και 3 πριν περάσουν τρία (3) χρόνια από την έκτιση της ποινής. Με την καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα των άρθρων 1, 2 και 3 κηρύσσονται ληξιπρόθεσμες, κατά την ημέρα που η απόφαση θα καταστεί αμετάκλητη, όλες οι οφειλές του καταδικαζόμενου προς τους κρατικούς φορείς. Οι αμετάκλητες αποφάσεις διαβιβάζονται στον αρμόδιο Εισαγγελέα και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την εφαρμογή των οριζόμενων στην παρούσα.».

Νομολογία - Θεωρία και πρακτικά ζητήματα εργατικού δικαίου

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Οικονομική Ελευθερία: Από τη σύγκρουση συμφερόντων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ