logo-print

Άρθρο 18 - Νόμος 4712/2020 - Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 - Διοικητικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών/ παραποιημένων προϊόντων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/07/2020

Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022)

ΠΛΕΥΡΗ Α.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Sakkoulas Online A3

Sakkoulas Online A3

Αντικαθίσταται το άρθρο 11 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202) ως εξής:

«Άρθρο 11

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265), τα κάθε είδους εμπορεύματα, τα οποία διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο και τα οποία είτε είναι πειρατικά είτε συνιστούν παράνομη παραποίηση ή απομίμηση προϊόντων είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας είτε αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται με κάθε πρόσφορο τρόπο με την επιφύλαξη της παρ. 5. Ως προϊόν παραποίησης/απομίμησης ή ως πειρατικό προϊόν νοείται εκείνο, το οποίο παραβιάζει δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις των σημείων 5 και 6 αντίστοιχα του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 608/2013.

2. Η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων, που αναφέρονται στην παρ. 1, επιβάλλεται από τα κλιμάκια ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 (Α΄ 145), την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, το ΣΔΟΕ, το Λιμενικό Σώμα Ακτοφυλακή, καθώς και από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες των Περιφερειών και κάθε άλλη Ελεγκτική Υπηρεσία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Για την εφαρμογή του παρόντος παρέχεται η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τα άρθρα 159 έως 162 του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58) ή του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. στον χώρο ευθύνης του, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.

3. Τα όργανα που προβαίνουν στις κατασχέσεις των προϊόντων της παρ. 1, είτε στο πλαίσιο υπαίθριου εμπορίου, είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη, περιλαμβανομένων και αυτοκινούμενων μέσων, είτε εντός χώρων στεγασμένου εμπορίου, συντάσσουν πρωτόκολλο κατάσχεσης, το οποίο περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του ελεγχόμενου, τον αριθμό του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου αυτού, καθώς και τον Α.Φ.Μ., εφόσον αυτά παρέχονται, τον τόπο, το χρόνο και τα είδη που κατάσχονται σε συνοπτική περιγραφή κατ’ είδος και δικαιούχο, καθώς και την αιτία της κατάσχεσης. Το πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και από τον κάτοχο ή κύριο των εμπορευμάτων και αντίγραφο αυτού δικαιούται να λάβει ο ελεγχόμενος, ενώ το πρωτότυπο διαβιβάζεται στην προϊσταμένη κατά περίπτωση Αρχή.

4. Η καταστροφή των εμπορευμάτων γίνεται άμεσα και επί τόπου με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης της ρίψης εντός απορριμματοφόρου ή της καταστροφής της εμπορικής αξίας του προϊόντος με ανεξίτηλο χρωματισμό (σπρέι). Κατ’ εξαίρεση και εφόσον η επιτόπια καταστροφή δεν είναι τεχνικά δυνατή, τα παράνομα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους, μεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται αμελλητί. Τα παράγωγα προϊόντα της καταστροφής δύναται να διατίθενται για ανακύκλωση.

5. Ειδικά για το στεγασμένο εμπόριο, αν κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης το μόνο ελλείπον είναι η κατοχή της άδειας ή των νομίμων παραστατικών και γίνει επίκληση ύπαρξης αυτών και εάν αυτό δεν μπορεί να πιστοποιηθεί υπηρεσιακά κατά τον χρόνο του ελέγχου, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο τριήμερη προθεσμία προσκόμισης των νομίμων εγγράφων στην αρμόδια για την κατάσχεση Αρχή, τα δε κατασχεθέντα προϊόντα τίθενται σε μεσεγγύηση του κατόχου και καταστρέφονται μετά από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής.

5.α. Για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/ παραποιημένων προϊόντων που υπόκεινται στον έλεγχο της ΔI.M.Ε.Α. επιβάλλονται τα κάτωθι πρόστιμα:

Στην περίπτωση διαπιστωμένης διακίνησης και εμπορίας απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων εκτός των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα και εφόσον διαπιστωθεί και η έλλειψη παραστατικών εμπορίας και διακίνησης, ενημερώνεται και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στην περίπτωση διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων άνω των τριών χιλιάδων (3.000) τεμαχίων, πλην των ανωτέρω κυρώσεων, επιβάλλεται η κατάσχεση των μέσων διακίνησης των απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων.

5.β. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση εκδίδει, εις τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της παράβασης σύμφωνα με υπόδειγμα που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή, β) ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης και γ) η συνοπτική περιγραφή της παράβασης. Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, η οποία συνιστά την πράξη επιβολής της κύρωσης, υπογράφεται από τους ελεγκτές και τον ελεγχόμενο. Σε περίπτωση άρνησης του ελεγχομένου να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο επί της έκθεσης βεβαίωσης. Σε κάθε περίπτωση η έκθεση βεβαίωσης παράβασης, κατατίθεται από τους ελεγκτές, μαζί με το πρωτόκολλο κατάσχεσηςκαταστροφής στον φορέα ελέγχου, καθώς και στην αρμόδια, ανάλογα με το είδος της παράβασης, υπηρεσία για τη βεβαίωση του προστίμου. Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή η οποία ασκείται ενώπιον του επικεφαλής της υπηρεσίας των ελεγκτών, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της έκθεσης βεβαίωσης. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κατάθεσή της.

6. Για την εφαρμογή του παρόντος τα ελεγκτικά όργανα της παρ. 2 έχουν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε.

7. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 έως και 6, στις περιπτώσεις ένδειξης παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εμπορευμάτων, εντός αποθηκευτικών ή στεγασμένων χώρων, για τα οποία ο κύριος ή κάτοχός τους προβάλλει αντιρρήσεις εγγράφως ως προς την κατάσχεσή τους κατά το στάδιο του ελέγχου, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Τα εμπορεύματα συσκευάζονται, σφραγίζονται και κατάσχονται από τους ελεγκτές στα χέρια του κατόχου αυτών, ο οποίος ορίζεται ως μεσεγγυούχος για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι προθεσμίες των περ. γ), δ), στ).

β) Ανεξαρτήτως υποβολής ή μη αντιρρήσεων εκ μέρους του κυρίου ή κατόχου αυτών, η αρμόδια Αρχή εκδίδει πρωτόκολλο κατάσχεσης με καταγραφή των κατασχεθέντων εμπορευμάτων κατ’ είδος και δικαιούχο του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την παρ. 8, αντίγραφο του οποίου επιδίδεται στον κάτοχο των κατασχεθέντων εμπορευμάτων.

γ) Αντίγραφο του πρωτοκόλλου της κατάσχεσης κοινοποιείται στον εκπρόσωπο ή αντίκλητο του δικαιούχου του συγκεκριμένου δικαιώματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την παρ. 8, μαζί με ληφθέν δείγμα των κατασχεθέντων εμπορευμάτων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του πρωτοκόλλου κατάσχεσης. Ο εκπρόσωπος ή ο αντίκλητος του δικαιούχου του συγκεκριμένου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας οφείλει εντός δέκα (10) ημερών να εκδώσει και να αποστείλει στην αρχή τη γνωμοδότηση περί παραβίασης η μη των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

δ) Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της έκδοσης του πρωτοκόλλου κατάσχεσης η αρμόδια Αρχή εκδίδει πόρισμα περί της παραβίασης ή μη των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, το οποίο βασίζεται στη γνωμοδότηση του πραγματογνώμονα του δικαιούχου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι περαιτέρω διερεύνησης όπως τελωνειακός και φορολογικός έλεγχος κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

ε) Αν το πόρισμα δεν εκδοθεί εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας ή αποφαίνεται περί μη παραβίασης των δικαιωμάτων του δικαιούχου, αίρεται η κατάσχεση.

στ) Σε περίπτωση που το πόρισμα αποφαίνεται ότι υφίσταται παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, κοινοποιείται στον κάτοχο και στον δικαιούχο και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση τα κατασχεθέντα εμπορεύματα καταστρέφονται με μέριμνα της αρμόδιας Αρχής με έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου.

ζ) Στην περίπτωση της περ. στ) επιβάλλονται οι κυρώσεις της περ. β). Τα έξοδα καταστροφής επιβάλλονται στον δικαιούχο και μόνο για τα κατασχεθέντα εμπορεύματα που του αναλογούν, σύμφωνα με το πρωτόκολλο κατάσχεσης.

8. Ως δικαιούχος νοείται: α) ο δικαιούχος δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος, σχεδίου ή υποδείγματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας, δικαιώματος δημιουργού νέας φυτικής ποικιλίας, προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως, προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και, γενικότερα, οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που αναγράφονται στην παρ. 1, ήβ) κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται στην περ. α΄ ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένος χρήστης. Ως πληρεξούσιος ή αντίκλητος του δικαιούχου νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο ορίζεται ως διοικητικός υπεύθυνος σύμφωνα με την ενωσιακή ή εθνική αίτηση τελωνειακής παρέμβασης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει κατατεθεί κατά τον Κανονισμό 1383/2003/ΕΚ στις αρμόδιες αρχές.

9. Οι τελωνειακές αρχές δύναται να προβαίνουν σε δέσμευση εμπορευμάτων, τα οποία διακινούνται με αυτοκινούμενα μέσα ή διατίθενται στο υπαίθριο εμπόριο ή βρίσκονται εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη, ή βρίσκονται σε χώρους στεγασμένου εμπορίου, τα οποία είναι ύποπτα ότι συνιστούν εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης ή πειρατικά και για τα οποία έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό 1383/2003/ΕΚ, αίτηση παρέμβασης του δικαιούχου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Για τη δέσμευση των εμπορευμάτων, την κοινοποίηση της δέσμευσης αυτής στον δικαιούχο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τον κάτοχο ή κύριο των εμπορευμάτων, την καταστροφή τους, τα έξοδα καταστροφής τους και την αποδέσμευση τους, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κανονισμού 1383/2003/ΕΚ.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος και κάθε σχετική λεπτομέρεια.»

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ