logo-print

Άρθρο 27 - Νόμος 4712/2020 - Διατάξεις για Επιμελητήρια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/07/2020

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

1.α) Στην περ. η΄ της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4497/ 2017, τα δύο πρώτα εδάφια αντικαθίστανται και προστίθεται τρίτο εδάφιο ως ακολούθως:

«η. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους ενισχύουν οικονομικά δράσεις επαγγελματικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων και εργοδοτικών οργανώσεων, εμπορικών ή βιοτεχνικών συλλόγων ή Ομοσπονδιών αυτών, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και σωματείων στο πλαίσιο του σκοπού τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου. Από το ως άνω ποσοστό εξαιρούνται οι επιχορηγήσεις προς τους φορείς του προηγούμενου εδαφίου με αποκλειστικό σκοπό τη δωρεάν διάθεση υγειονομικού υλικού προς τους επαγγελματίες και εμπόρους, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID19 για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών αρχόμενου από την 1η.4.2020.»

β) Η ισχύς της διάταξης της περ. α) ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4497/2017.

2. Τροποποιούνται οι παρ. 1, 4, 8, 9 και 10 του άρθρου 77 του ν. 4497/2017 και το άρθρο 77 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 77

Εποπτεία και Οικονομικές ΚαταστάσειςΕπιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε.

1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ασκεί επί των Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε. κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία ως προς τη νομιμότητα των πράξεών τους που αφορούν τη διαχείριση των οικονομικών τους πόρων και των ανταποδοτικών τελών που εισπράττουν.

2. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

3. Τα Επιμελητήρια εφαρμόζουν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους ακολουθεί τις γενικές αρχές κατάρτισης των προϋπολογισμών, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 49, 62 και 64Α του ν. 4270/2014.

4. Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους συντάσσεται από τη Διοικητική Επιτροπή το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται, για τελική έγκριση, στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

5. Ο προϋπολογισμός συνοδεύεται:α) από την έκθεση του Οικονομικού Επόπτη, στην οποία αιτιολογείται κάθε υπέρβαση άνω του 5% από τα προϋπολογισθέντα, κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, έσοδα ή έξοδα του Eπιμελητηρίου, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία. Στην ίδια έκθεση, ο προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου διαρθρώνεται κατά προγράμματα που περιλαμβάνουν στοιχεία δαπανών, τα οποία αντιστοιχούν σε σύνολο μέτρων που συμβάλλουν, με διαρθρωμένο και συμπληρωματικό τρόπο, στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στόχων και αφορούν την αποστολή των Επιμελητηρίων και

β) από έκθεση που συντάσσεται από τη Διοικητική Επιτροπή και περιλαμβάνει τον προγραμματισμό δράσεων του Επιμελητηρίου για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. Στον ετήσιο προγραμματισμό περιγράφονται οι βασικές δράσεις που θα υλοποιήσει το Επιμελητήριο εντός του έτους, το αναμενόμενο αναπτυξιακό τους αποτέλεσμα και τα μέσα υλοποίησης αυτών.

6. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού, το Επιμελητήριο μπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά κωδικό αριθμό εξόδου, πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και μόνο.

7. Τροποποιήσεις προϋπολογισμών υποβάλλονται με την ανωτέρω διαδικασία έως την 30ή Οκτωβρίου του ιδίου οικονομικού έτους. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για έκτακτες δαπάνες που παρουσιάζουν αύξηση μικρότερη ή ίση του 5% του προϋπολογισθέντος αντίστοιχου ποσού και είναι επαρκώς αιτιολογημένες.

8. Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύναται, κατά παρέκκλιση της παρ. 7 να εγκρίνει με αποφάσεις του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, αύξηση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Επιμελητηρίων κατά ποσά ίσα με έσοδα του προϋπολογισμού που δεν είχαν προβλεφθεί και που προκύπτουν από:

α) είσπραξη ποσών από την παροχή υπηρεσιών στα μέλη τους,

β) είσπραξη ποσών που είχαν καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα,

γ) είσπραξη ποσών που προορίζονται, βάσει ρητής διάταξης νόμου, για την αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης,

δ) είσπραξη ποσών που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων ειδικού σκοπού χρηματοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς,

ε) χορηγίες από τρίτους.9. Τα Επιμελητήρια της Χώρας οφείλουν να συντάσσουν ισολογισμό χρήσης, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 205/1998 (Α΄ 163), οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή και οικονομικό απολογισμό, υποβάλλονται για τελική έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την 30ή Νοεμβρίου του επόμενου έτους και αναρτώνται στη «Διαύγεια». Ο ισολογισμός χρήσης, ο οικονομικός απολογισμός και οι καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης υπογράφονται από τον πρόεδρο του οικείου Επιμελητηρίου, τον Οικονομικό Επόπτη και τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους. Σε περίπτωση μη υποβολής οικονομικών καταστάσεων από τους υπόχρεους και για όσο διάστημα διαρκεί η μη υποβολή, αφενός τα τέλη καταχώρησης από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ όπως προβλέπονται στον ν. 4635/2019, μεταφέρονται σε λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελούν έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού και αφετέρου δεν εγκρίνεται ο προϋπολογισμός τους από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την υποβολή τους.

10. Τα Επιμελητήρια, που έχουν συστήσει ή συμμετέχουν τουλάχιστον κατά 50% στο κεφάλαιο εταιριών κατά τις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 65, οφείλουν να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το π.δ. 205/1998, οι οποίες ελέγχονται από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες του ν. 4449/2017 (Α΄ 7). Το σχετικό φύλλο ελέγχου εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή του και μαζί με τις υπόλοιπες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλεται για τελική έγκριση στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την 30ή Νοεμβρίου του επόμενου έτους και αναρτάται στο σύστημα «Διαύγεια». Οι οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από τον πρόεδρο του οικείου Επιμελητηρίου, τον Οικονομικό Επόπτη και τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους. Σε περίπτωση μη υποβολής οικονομικών καταστάσεων από τους υπόχρεους και για όσο διάστημα διαρκεί η μη υποβολή, αφενός τα τέλη καταχώρησης από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ όπως προβλέπονται στον ν. 4635/2019, μεταφέρονται σε λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελούν έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού και αφετέρου δεν εγκρίνεται ο προϋπολογισμός τους από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την υποβολή τους.

11. Οι δαπάνες των Επιμελητηρίων υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

12. Οι παρ. 2 έως 10 εφαρμόζονται και από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.).»

3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο απολογισμός δράσεων συντάσσεται από τη Διοικητική Επιτροπή, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και κοινοποιείται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αρμόδια αρχή για την υποβολή του είναι η ΓΓΕΠ.»

Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

send