logo-print

Άρθρο 39 - Νόμος 4712/2020 - Ρυθμίσεις περί εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967 – Τροποποίηση του α.ν. 89/1967 σχετικά με τις παρεχόμενες ενισχύσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/07/2020

Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Στον α.ν. 89/1967 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών του άρθρου 1 από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προσδιορίζονται με την προσθήκη ενός ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος (μέθοδος costplus). Το εφαρμοζόμενο σε κάθε εταιρεία ποσοστό κέρδους προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων της κανονιστικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 3 και διαπιστώνεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 1, μετά από έλεγχο Επιτροπής, η οποία συστήνεται στο Υπουργείο αυτό και συγκροτείται με απόφαση του ίδιου Υπουργού. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Πρόεδρο και από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ιδίου Υπουργείου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και έναν ορκωτό ελεγκτή, ως μέλη. Το ως άνω ποσοστό κέρδους επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της αγοράς. Οι αποζημιώσεις του Προέδρου, των μελών, των Γραμματέων και των Εισηγητών της Επιτροπής της παρούσας, ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και προέρχονται από τις πιστώσεις που προβλέπονται στην παρ. 18 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004. Με ίδιες αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά.»

β. Η παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:«4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται για επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται και εξοφλούνται εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για χορήγηση της ενίσχυσης και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) πλήρων διαχειριστικών περιόδων. Το αίτημα θεωρείται υποβληθέν, εφόσον περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της επιχείρησης, την περιγραφή του έργου, τον τόπο εκτέλεσης, το χρονοδιάγραμμα, τις προτεινόμενες επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες και το ποσό της αιτούμενης ενίσχυσης. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στην εταιρεία σε ετήσια βάση μετά από το πέρας κάθε διαχειριστικής περιόδου, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από διενέργεια διοικητικού ή και επιτόπιου ελέγχου. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται από τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει ετήσιας αναφοράς που υποβάλλει η εταιρεία με τα στοιχεία της δραστηριότητας αυτής, η οποία συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για τις επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες και τα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται κατά περίπτωση στις αποφάσεις της παρ. 6. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από όργανα ελέγχου που συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται το αντικείμενο του ελέγχου, τα μέλη που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δύο (2), το χρονικό διάστημα εντός του οποίου αυτά υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν την έκθεσή τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο θέμα. Η εταιρεία υποχρεούται να παρακολουθεί τις ενισχυόμενες δαπάνες διακριτά στα λογιστικά της βιβλία και να τηρεί τα στοιχεία των ενισχυόμενων δαπανών έως ότου ενημερωθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να διενεργηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή άλλο αρμόδιο φορέα διοικητικός ή και επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση σε σχέση με τη χορηγηθείσα ενίσχυση.»

γ. Προστίθεται άρθρο 8Α ως εξής:

«Άρθρο 8Α

Οι ενισχύσεις των άρθρων 6 και 7 χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται, κατ’ έτος, το ποσό των ενισχύσεων του προηγούμενου εδαφίου που δύναται να χορηγηθεί κατά το έτος αυτό, συνολικά ή κατά άρθρο ή και κατά κατηγορία ενίσχυσης. Το ποσό αυτό συνιστά αυτοδίκαια τον προϋπολογισμό του έργου που εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων με δυνατότητα ένταξης στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Τα αιτήματα χορήγησης ενισχύσεων των άρθρων 6 και 7 υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αποφάσεις χορήγησης ενισχύσεων, συνολικά ή κατά άρθρο ή και κατά κατηγορία ενίσχυσης, κατ’ αντιστοιχία με την κατανομή του προς χορήγηση ποσού ενισχύσεων στην απόφαση του παρόντος, εκδίδονται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 και μέχρι εξάντλησης του καθορισθέντος για το έτος ποσού. Αν κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης δεν έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτημα, όπως ορίζονται στην απόφαση της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 6, αναβάλλεται η έκδοση αυτής, συνεχιζόμενης της έκδοσης αποφάσεων για επόμενα αιτήματα, μέχρις ότου προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οπότε και τίθεται πρώτη στη σειρά προτεραιότητας έναντι των αιτημάτων για τα οποία δεν έχουν μέχρι τότε ολοκληρωθεί η υπογραφή της απόφασης και η αποστολή της προς δημοσίευση. Για να τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας κατά την έκδοση της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης, πρέπει να έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην απόφαση της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 6. Σε αντίθετη περίπτωση, το αίτημα αυτό παραμένει σε εκκρεμότητα και συνεχίζεται η έκδοση αποφάσεων για τα επόμενα αιτήματα. Με τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών που προβλέπονται για το αίτημα που έχει παραμείνει σε εκκρεμότητα η απόφαση εκδίδεται κατά προτεραιότητα με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εξαντληθεί από τις προηγούμενες αποφάσεις τα καθορισθέντα κονδύλια.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4635/2019 προστίθεται περ. η΄ και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ρητά δεν καταλαμβάνει:

α. τα Σωματεία (άρθρα 78-107 ΑΚ),

β. τα Ιδρύματα (άρθρα 108-121 ΑΚ),

γ. τις Επιτροπές Εράνων (άρθρα 122-126 ΑΚ),

δ. τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2,

ε. τις αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών,

στ. τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),

ζ. τη Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν. 959/1979 (Α΄ 192) και τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής που συστήνεται κατά τον ν. 3182/2003(Α΄ 220),

η. τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967 (Α΄ 132).»

send