logo-print

Άρθρο 74 - Νόμος 4712/2020 - Ο θεσμός του ανεξάρτητου μηχανικού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/07/2020

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

1. Στον ν. 4062/2012 (Α΄ 70) προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:

«Άρθρο 6Α

Εισαγωγή του θεσμού του Ανεξάρτητου Μηχανικού

1. Τα έργα υποδομής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, τα οποία περιγράφονται στο Παράρτημα I, καθώς και τα συνοδά έργα, κτίρια και εγκαταστάσεις αυτών, υλοποιούνται από τον Αγοραστή ή/και τον Εγγυητή, όπως οι τελευταίοι ορίζονται στην από 14.11.2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 19.7.2016 Τροποποιητική Σύμβαση και κυρώθηκε με τον ν. 4422/2016 (Α΄ 181), μέχρι τη μεταβίβαση των μετοχών που προβλέπεται στο άρθρο 2 της ΣΑΜ. Μετά την εν λόγω μεταβίβαση, τα έργα αυτά υλοποιούνται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ή/και τον Αγοραστή ή/και τον Εγγυητή, καθώς και από θυγατρικές αυτών εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, τα ως άνω έργα υποδομής υλοποιούνται με δαπάνες των φορέων των προηγούμενων εδαφίων και σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης:

α) Οι μελέτες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων υποδομής του Παραρτήματος I, εκπονούνται από μελετητές, οι οποίοι επιλέγονται κάθε φορά από τους φορείς της παρ. 1. Με την επιφύλαξη της παρ. 5, οι μελέτες ελέγχονται και εγκρίνονται από Ανεξάρτητο Μηχανικό, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2, εφόσον είναι σύμφωνες με τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 2 και 3.

β) Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται από εργολάβους επιλογής των φορέων της παρ. 1, τη δε επίβλεψη των εργασιών αναλαμβάνει Ανεξάρτητος Μηχανικός, ο οποίος ελέγχει τη συμφωνία των εκτελούμενων εργασιών με τις εγκεκριμένες μελέτες και με τις συμβάσεις μεταξύ των φορέων της παρ. 1 και των εργολάβων.

γ) Η σύμφωνη με τις μελέτες εκτέλεση των εργασιών ελέγχεται από Ανεξάρτητο Μηχανικό και εκδίδεται «Βεβαίωση Περαίωσης ’Εργου», εφόσον ο Ανεξάρτητος Μηχανικός διαπιστώσει ότι το έργο πληροί τις προδιαγραφές των σχετικών μελετών. Εφόσον το έργο υποδομής ή τμήμα αυτού είναι ή προορίζεται να είναι κοινόχρηστο, η «Βεβαίωση Περαίωσης Έργου» υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα I, συνοδευόμενη από πρόσκληση, υπογεγραμμένη από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και τον αντίστοιχο φορέα της παρ. 1, για την παραλαβή του έργου ή του τμήματος αυτού που είναι ή προορίζεται να είναι κοινόχρηστο εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

δ) Η αρμόδια για την παραλαβή υπηρεσία υποχρεούται να παραλάβει το έργο εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Προς απόδειξη της παραλαβής αυτής υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, το έργο θεωρείται ότι έχει παραληφθεί.

2. Ως Ανεξάρτητος Μηχανικός ορίζεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, ο οποίος αναλαμβάνει τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών κατασκευής, την επίβλεψη και τον τελικό έλεγχο των έργων υποδομής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός επιλέγεται από τον εκάστοτε φορέα της παρ. 1 για αντικείμενο που ορίζει ο φορέας κατά τη διακριτική του ευχέρεια, μεταξύ υποψηφίων οι οποίοι έχουν επαρκή και κατάλληλη εμπειρία και εξοικείωση με έργα παρόμοιου μεγέθους και κλίμακας με το εκάστοτε έργο και οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που τίθενται με την απόφαση της παρ. 4.

3. Το Γραφείο Ελληνικού μπορεί να αντιτεθεί στην επιλογή κάποιου προσώπου ως Ανεξάρτητου Μηχανικού, μόνον εφόσον ο επιλεγείς δεν πληροί τα κριτήρια της απόφασης της παρ. 4. Τυχόν διαφωνία του Γραφείου Ελληνικού με τον φορέα της παρ. 1 επιλύεται σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου από τριμελές διαιτητικό δικαστήριο. Ως τόπος της διαιτησίας ορίζεται η Αθήνα και ως γλώσσα της διαιτησίας η ελληνική.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται τα προσόντα του Ανεξάρτητου Μηχανικού, τα καθήκοντά του και τα όρια των αρμοδιοτήτων του, το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ φορέων της παρ. 1 και Ανεξάρτητου Μηχανικού, η διαδικασία επίλυσης διαφωνιών αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων του Ανεξάρτητου Μηχανικού, τυχόν διαδικασία αντικατάστασής του, η διαδικασία ενημέρωσης του Γραφείου Ελληνικού για την άσκηση του δικαιώματος της παρ. 3, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού μπορούν να προστίθενται νέα έργα στο Παράρτημα I και να τροποποιούνται οι αρμόδιες προς παραλαβή αυτών υπηρεσίες.

5. Από τις ρυθμίσεις του παρόντος δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), οι ειδικές διατάξεις για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, καθώς και οι διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων.

6. Οι φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, που είναι αρμόδιοι για το σύνολο των έργων υποδομής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού -Αγίου Κοσμά, οφείλουν να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των έργων από τους φορείς της παρ. 1 και την άμεση παραλαβή των έργων.»

2. Στο τέλος του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) προστίθεται Παράρτημα I, το οποίο έχει ως εξής:

Για το παράρτημα βλέπε Τεύχος A’ 146/29.07.2020 σελ. 9053

Κύρια Ανάκριση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου - Κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4706/2020

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

send