logo-print

Άρθρο 133 - Νόμος 4714/2020 - Λύση και εκκαθάριση νομικών προσώπων των δήμων του άρθρου 156 του ν. 4600/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

31/07/2020

Πολιτειολογία - 2η έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Πολιτική Δικονομία ΙΙ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

«4.Α. α. Η λύση και εκκαθάριση των νομικών προσώπων της παρ. 1, πλην των δημοτικών λιμενικών ταμείων και των συνδέσμων της παρ. 2, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί λύσης ή και εκκαθάρισης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του δημοτικού ή των δημοτικών συμβουλίων του πρώτου εδαφίου της παρ. 4, συστήνεται Επιτροπή Καταγραφής και Κατανομής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του συνδέσμου ή του νομικού προσώπου που λύεται, αποτελούμενη από τον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας ή έναν Διευθυντή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στον νομό ως Πρόεδρο, έναν υπάλληλο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά προτίμηση νομικό ή πολιτικό μηχανικό, ο οποίος ορίζεται με την απόφαση του Συντονιστή, τον Πρόεδρο του συνδέσμου ή του νομικού προσώπου, έναν εκπρόσωπο από κάθε δήμο που συμμετέχει στον σύνδεσμο ή το νομικό πρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προϊστάμενους Οικονομικών Υπηρεσιών των συμμετεχόντων δήμων. Εφόσον προκύπτουν ειδικότερα ζητήματα νομικής, τεχνικής ή οικονομικής φύσης, η Επιτροπή δύναται να ζητά τη συνδρομή των υπηρεσιών των δήμων ή και εξωτερικών συνεργατών κατά την κρίση της. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χώρο που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτής και ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη σύστασή της εκδίδοντας σχετική απόφαση κατανομής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων στους δήμους. Η ανωτέρω απόφαση διαβιβάζεται στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη λύσης του συνδέσμου ή του νομικού προσώπου και περιέλευσης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων αυτών στους οικείους δήμους. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τυχόν κινήσεις ή πράξεις που θα συντελεστούν μετά από το πέρας της καταγραφής και κατανομής των περιουσιακών στοιχειών του συνδέσμου ή νομικού προσώπου και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Συντονιστή, καταγράφονται σε συμπληρωματική έκθεση από την Επιτροπή. Εφόσον προκύπτει ανάγκη ανακατανομής της περιουσίας, η Επιτροπή επιλαμβάνεται άμεσα με τροποποιητική πράξη της. Ομοίως, εκδίδεται συμπληρωματική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι δήμοι που συνιστούσαν τον σύνδεσμο ή το νομικό πρόσωπο υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διαπιστωτική πράξη, από την ημέρα δημοσίευσής της. Η αναδοχή τυχόν οφειλών των λυομένων νομικών προσώπων από τους δήμους είναι στερητική. Ευθύνες νομίμων εκπροσώπων, προέδρων, διαχειριστών, διευθυνόντων συμβούλων, εντεταλμένων στη διοίκηση και εκκαθαριστών των λυομένων νομικών προσώπων για φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές εξακολουθούν να υφίστανται. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων και δικτύων του συνδέσμου ή νομικού προσώπου, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον δήμο, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκονται. Τα κινητά και ο κάθε είδους εξοπλισμός που εξυπηρετεί ή συνδέεται λειτουργικά με τα ακίνητα που μεταβιβάζονται, μεταφέρεται κατά προτεραιότητα στον κύριο του ακινήτου ή των δικτύων.

β. Τυχόν ρυθμίσεις οφειλών συνεχίζουν να εξυπηρετούνται από τον δήμο που αποτελούσε την έδρα του συνδέσμου ή του νομικού προσώπου. Οι δήμοι υπεισέρχονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της απόφασης του Συντονιστή στις ενεργές συμβάσεις μίσθωσης των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων και τα οποία εκμισθώνει ή μισθώνει ο σύνδεσμος ή το νομικό πρόσωπο. Λοιπές ενεργές συμβάσεις υλοποιούνται από τον δήμο που αποτελούσε την έδρα του συνδέσμου ή του νομικού προσώπου, προκειμένου να εισπράξει και να καταβάλλει όλες τις απαιτήσεις και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Πράξεις, έργα και δράσεις που έχουν ενταχθεί ή και προτάσεις που έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση από οποιαδήποτε πηγή με δικαιούχο τον σύνδεσμο ή νομικό πρόσωπο δύναται να συνεχιστούν από τον δήμο της έδρας αυτού ή από τους δήμους που αυτά αφορούν. Για την εφαρμογή των ανωτέρω συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ των εμπλεκομένων δήμων στις οποίες καθορίζονται μεταξύ άλλων οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις τους, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης των ποσών που τους αφορούν, ο τρόπος απασχόλησης του προσωπικού αυτών εφόσον απαιτείται, καθώς και οι επιτροπές παρακολούθησης για την υλοποίηση των όρων της σύμβασης. Εφόσον προκύπτει οικονομική επιβάρυνση ή έσοδο για τους δήμους που δεν συνυπολογίσθηκαν στην κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, αυτά επιμερίζονται από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου της έδρας του συνδέσμου ή του νομικού προσώπου με μοναδικό κριτήριο το μέγεθος του πληθυσμού τους.

γ. Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.

δ. Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, η οποία περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα, καταχωρίζονται ατελώς στα οικεία κτηματολογικά γραφεία.

ε. Από τη λύση του συνδέσμου ή του νομικού προσώπου, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη για καθεμία από αυτές, από τον διάδοχο δήμο επί του αντικειμένου της δίκης.

στ. Σε περίπτωση αποχώρησης ενός δήμου, από τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1, πλην των δημοτικών λιμενικών ταμείων και των συνδέσμων της παρ. 2, χωρίς να επέρχεται λύση αυτών, εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία των παρ. 4α έως 4ε ως προς την κατανομή και την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων στον δήμο που αποχωρεί.

ζ. Στην περίπτωση λύσης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή αποχώρησης από αυτά και εφόσον γίνεται ανάληψη των δραστηριοτήτων τους από τους δήμους ή συνδέσμους, το πάσης φύσεως προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μίσθωσης έργου, μεταφέρεται αυτοδικαίως και κατανέμεται, με την ίδια σχέση εργασίας ή έργου, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους οικείους δήμους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους.».

2. Στο άρθρο 156 του ν. 4600/2019 προστίθεται παρ. 16 ως εξής:

«16. Εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με κριτήριο τον πληθυσμό, κατανέμονται τυχόν αδιανέμητα περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων δήμων και των νομικών τους προσώπων, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών διαθεσίμων και μετοχικού κεφαλαίου σε πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.».

Εμπράγματο Δίκαιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η αρχή IURA NOVIT CURIA στη διοικητική δίκη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send