logo-print

Άρθρο 66 - Νόμος 4714/2020 - Διατάξεις σχετικές με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

31/07/2020

Διοικητικό Δίκαιο

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ

 

Θεωρία και πράξη του επιτελικού κράτους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μπορεί σε Δικαστικά Γραφεία που εδρεύουν σε έδρες Περιφερειών, να ορίζεται ως προϊστάμενος, λειτουργός του ΝΣΚ, με τον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.».

2. Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 A του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Τα αναφερόμενα στην περ. α) της παρούσας εφαρμόζονται και για δαπάνες όμοιες σε αντικείμενο με αυτές της περ. α), για υποθέσεις στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών ή τεχνικών γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο διεξαγωγής εθνικών ή διεθνών διαιτητικών δικών, οι οποίες βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των προϋπολογισμών των αρμόδιων Υπουργείων ή άλλων Αρχών, του εκάστοτε οικονομικού έτους, εντός του οποίου εκκαθαρίζονται».

3. Οι περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3086/2002 αντικαθίστανται ως εξής:

«β) Οι προαγωγές των μελών του Ν.Σ.Κ. στους βαθμούς του Δικαστικού Πληρεξούσιου Α΄ και του Παρέδρου γίνονται κατ’ εκλογή μεταξύ όσων συγκεντρώνουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα βάσει:

βα) ήθους και κοινωνικής παράστασης,

ββ) σθένους και υπηρεσιακής συμπεριφοράς,

βγ) επιστημονικής κατάρτισης,

βδ) κρίσης, αντίληψης και ικανότητας στην κατανόηση των υποθέσεων, ικανότητας στη διατύπωση των εισηγήσεων και των δικογράφων,

βε) επιμέλειας, εργατικότητας, ποιοτικής και ποσοτικής υπηρεσιακής απόδοσης,

βστ) ικανότητας διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και εκκρεμοτήτων, καθώς και ικανότητας ανταπόκρισης και προσαρμογής σε νέα και πρόσθετα καθήκοντα. Όλα τα παραπάνω ουσιαστικά προσόντα πρέπει να διαπιστώνεται ότι διατίθενται τουλάχιστον σε βαθμό πολύ καλό, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού. Η εξοικείωση και η ευχέρεια χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών συνεκτιμώνται.

γ) Οι προαγωγές των μελών του Ν.Σ.Κ. στον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους γίνονται κατ’ απόλυτη εκλογή. Κρίνονται ως κατ’ απόλυτη εκλογή προακτέοι, μεταξύ εκείνων, που έχουν τα τυπικά προσόντα, τα μέλη που συγκεντρώνουν σε εξαίρετο βαθμό τα προσόντα:

γα) ήθους και κοινωνικής παράστασης,

γβ) σθένους και υπηρεσιακής συμπεριφοράς,γγ) επιστημονικής κατάρτισης,γδ) κρίσης, αντίληψης και ικανότητας στην κατανόηση των υποθέσεων, ικανότητας στη διατύπωση των εισηγήσεων και των δικογράφων,

γε) επιμέλειας, εργατικότητας, ποιοτικής και ποσοτικής υπηρεσιακής απόδοσης,

γστ) ικανότητας διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και εκκρεμοτήτων, καθώς και ικανότητας ανταπόκρισης και προσαρμογής σε νέα και πρόσθετα καθήκοντα. Μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους και σύγκριση μεταξύ τους, συνεκτιμωμένων της εξοικείωσης και της ευχέρειας χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, επιλέγονται τα μέλη που προάγονται για την κάλυψη των κενών θέσεων».

4. Για την κατάρτιση της έκθεσης επιθεώρησης των λειτουργών του Ν.Σ.Κ., τον τρόπο επιθεώρησης αυτών, τα κριτήρια, την κλίμακα αξιολόγησης, καθώς και την άσκηση διοικητικής προσφυγής κατά της έκθεσης επιθεώρησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 6, 7, 9 και 10 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, υπ’ αρ. 563/11.12.2019 (Β΄ 4905).

5. Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των Γραφείων Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έχουν συσταθεί στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 21 και της παρ. 2 του άρθρου 102, αντίστοιχα, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, κατά δύο (2) στον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, δύο (2) στον βαθμό του Παρέδρου και δύο (2) στον βαθμό του Δικαστικού Πληρεξούσιου Ν.Σ.Κ.

6. Το διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224) που ισχύουν για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας τα δυο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

7. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Διατηρείται σε ισχύ για δυο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), εξαιρουμένων των αποσπάσεων στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στην Προεδρία της Κυβέρνησης, στο Γραφείο του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής και σε Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών της Κυβέρνησης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η μετάταξη στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως οριοθετείται κάθε φορά από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Η μετάταξη γίνεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, με αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του Ν.Σ.Κ., σε κενές οργανικές θέσεις του διοικητικού προσωπικού, κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχου των προσόντων του μετατασσόμενου. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και την τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που τοιχοκολλάται στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, καθορίζονται ο τρόπος δημοσίευσης, το περιεχόμενο της προκήρυξης, τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και μετά από πρόταση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μπορεί, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, να διατίθενται στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μόνιμοι υπαξιωματικοί και οπλίτες θητείας των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων, για τη γραμματειακή υποστήριξή του και γενικότερα τη διοικητική μέριμνα. Η παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) καταργείται.

9. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 238/2003 (Α΄ 214), προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Σε ειδικές περιπτώσεις και ιδίως σε επαναλαμβανόμενα αιτήματα χορήγησης αναρρωτικών αδειών, η άδεια μπορεί να χορηγείται μόνο μετά από θετική γνωμάτευση Τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται, κατόπιν μελέτης των στοιχείων του ιατρικού φακέλου του αιτούντος μέλους του Ν.Σ.Κ. Η Επιτροπή συγκροτείται κατά περίπτωση, με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. και αποτελείται από ιατρούς δημόσιου νοσοκομείου, με βαθμό τουλάχιστον Επιμελητή Α΄.».

10. H ισχύς του Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με ημερομηνία 8.4.2019 (Γ΄ 567/12.4.2019), που προκηρύχθηκε με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με αριθμό 403/2018 (Γ΄ 1389), παρατείνεται έως τις 30.9.2020.

11. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄26), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το Σ.Ε.Π. του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. και αποτελείται από:

α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ. ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο,

β) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών,

γ) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. καιδ) δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Η επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ν.Σ.Κ., πλην της διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης που διενεργείται από το οικείο Σ.Ε.Π.».

12. Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους συστήνονται δεκατέσσερις (14) θέσεις μονίμου διοικητικού προσωπικού καθώς και Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Νομικών. Οι παραπάνω συνιστώμενες θέσεις κατατάσσονται ως εξής: (α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του συνιστώμενου Κλάδου Νομικών, επτά (7) θέσεις, για τις οποίες ως προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, (β) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του κλάδου Πληροφορικής, τέσσερις (4) θέσεις, για τις οποίες απαιτούνται προσόντα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) και επιπλέον η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, (γ) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) του Κλάδου Πληροφορικής τρείς (3) θέσεις, για τις οποίες απαιτούνται προσόντα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) και επιπλέον η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Καταργούνται δεκατέσσερις (14) κενές οργανικές θέσεις μονίμων διοικητικών υπαλλήλων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως εξής:

α) δέκα (10) θέσεις του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων,

β) μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ3 Τηλεφωνητών, και

γ) τρείς (3) θέσεις του κλάδου ΥΕ2 Επιμελητών.Κάθε οργανική θέση διοικητικού προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, κενώνεται με οποιονδήποτε τρόπο, μετατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου και μεταφέρεται κατά σειρά και εναλλάξ στους Κλάδους ΠΕ Νομικών ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής.

Ποινική Δικονομία

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Συναινετικό διαζύγιο και γονική μέριμνα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

send