logo-print

Άρθρο 113 - Νόμος 4727/2020 - Αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο

1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) η οποία συστάθηκε με το ν. 2246/1994 (Α΄ 172) αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (National Regulatory Authority) σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών, η δε λειτουργία της διέπεται από τα άρθρα 6 έως 11 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).

2. Ειδικότερα η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει, με την επιφύλαξη του άρθρου 114, τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο παρόν Μέρος και ιδίως:

α) Ρυθμίζει κάθε θέμα, το οποίο αφορά στον καθορισμό σχετικών αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια και προβαίνει στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού. Ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στον ορισμό και στις υποχρεώσεις παρόχων με σημαντική ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

β) Εποπτεύει και ελέγχει τους παρόχους δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις.

γ) Εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών.

δ) Τηρεί αρχείο που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποτυπώνουν την εικόνα της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. Με απόφαση της καθορίζονται οι όροι τήρησης του αρχείου, η συμβατότητα του με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, τα μέτρα για την τήρηση του απορρήτου, καθώς και οι όροι και οι διαδικασίες προσβασιμότητας του αρχείου.

ε) Παρέχει τις υπηρεσίες της για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος Μέρους, διατηρώντας την αρμοδιότητά της επί των υποθέσεων που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευσή του.

στ) Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), σε σχέση με την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε (C 202/2016), καθώς και τον Κανονισμό 1/2003/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (L 1). Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε όσες περιπτώσεις κρίνει αναγκαίο.

ζ) Συνεργάζεται, συνάπτοντας σχετικές συμφωνίες συνεργασίας όπου κρίνεται απαραίτητο, και ανταλλάσσει πληροφορίες με κάθε δημόσια αρχή, ιδιαιτέρως δε με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, το Συνήγορο του Καταναλωτή και τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Σε σχέση με τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες, η αποδέκτρια Αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας με τη διαβιβάζουσα Αρχή.

η) Διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα με το παρόν Μέρος.

θ) Εκδίδει τον Κανονισμό Ακροάσεων, ο οποίος ρυθμίζει τα σχετικά θέματα για τη διεξαγωγή αυτών σε εφαρμογή των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το παρόν Μέρος.

ι) Κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων κρατών - μελών και στον BEREC τα σχέδια μέτρων αρμοδιότητάς της που υπόκεινται στη διαδικασία κοινοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους και την κοινοτική νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δύναται να υποβάλλει παρατηρήσεις στα κοινοποιούμενα σχέδια μέτρων των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών άλλων κρατών - μελών.

ια) Συνεργάζεται με το BEREC και με τις αντίστοιχες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων κρατών, καθώς και με κοινοτικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς, συνάπτοντας και σχετικές συμφωνίες συνεργασίας όπου κρίνεται απαραίτητο, σε θέματα αρμοδιότητας της. Επίσης, συνεργάζεται με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη σε αυτό για την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και κοινοτικούς οργανισμούς.

ιβ) Διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δημόσιες διαβουλεύσεις για θέματα των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με απόφασή της δύναται να καθορίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη διαδικασία διενέργειας των ως άνω διαβουλεύσεων.

ιγ) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα σχετική με τις γενικές άδειες και εκδίδει κανονισμούς με τους οποίους ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα και ιδίως η διαδικασία υποβολής Δήλωσης Καταχώρισης, ο καθορισμός όρων παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής άδειας, η τροποποίηση των όρων αυτών, η επιβολή τελών και η τροποποίησή τους.

ιδ) Τηρεί και διαχειρίζεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων στο οποίο έχουν πλήρη και επιγραμμική σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το Μητρώο, προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 114, θέματα που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου αυτού, καθώς και κάθε θέμα σχετικό για την εφαρμογή του παρόντος. Έχει πλήρη και επιγραμμική σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης στο Μητρώο Δικτυακών Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α΄ 44).

ιε) Τηρεί και διαχειρίζεται το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του άρθρου 120.

ιστ) Ζητά, με αιτιολογημένο αίτημά της και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ραδιοεξοπλισμού, κάθε πληροφορία τεχνικού, χρηματοοικονομικού ή νομικού περιεχομένου, που απαιτείται για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, του π.δ. 98/2017, τις κανονιστικές της αποφάσεις και τους όρους της αδείας τους. Ιδίως, δύναται να απαιτεί από τις επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς γενικής αδείας, ή στις οποίες έχουν εκχωρηθεί ραδιοσυχνότητες ή αριθμοί, την παροχή κάθε πληροφορίας που απαιτείται για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, σύμφωνα με την γενική άδεια ή τα δικαιώματα χρήσης ή με τις ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις του παρόντος. Οι πληροφορίες που ζητά η Ε.Ε.Τ.Τ. πρέπει να είναι ανάλογες με το σκοπό που επιδιώκεται κάθε φορά.

ιζ) Καθορίζει τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες απαιτούνται δικαιώματα χρήσης, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος.

ιη) Χορηγεί, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη χρήση ραδιοεξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης για σκοπούς ερευνητικούς, πειραματικούς, πιλοτικής λειτουργίας και επίδειξης ή αντίστοιχους σκοπούς, καθώς και των σταθερών και κινητών ζεύξεων μεταφοράς προγράμματος, βάσει των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους. Για τον σκοπό αυτόν εκδίδει κανονισμούς, οι οποίοι ρυθμίζουν κάθε σχετικό θέμα και ιδίως τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις καθορισμού των ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες απαιτούνται ατομικά δικαιώματα χρήσης, τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους χορηγούνται τα ατομικά δικαιώματα χρήσης, πότε ανακαλείται η απόφαση αυτή, τους όρους χρήσης και εκμετάλλευσης του ατομικού αυτού δικαιώματος, περιλαμβανομένων και των όρων που αφορούν στη μεταβίβαση ή εκμίσθωση ή χρήση ραδιοσυχνοτήτων, ή μέρους αυτών, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί ή απονεμηθεί και την ανάκληση των σχετικών αποφάσεων, καθώς και την επιβολή τελών εκχώρησης και χρήσης.

ιθ) Διαχειρίζεται τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων των οποίων την ευθύνη έχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

κ) Διαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.). Εκχωρεί, δεσμεύει, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης αριθμών ή ομάδων αριθμών, εποπτεύει την εφαρμογή του και καθορίζει τα τέλη εκχώρησης και χρήσης των αριθμών.

κα) Ρυθμίζει τα θέματα φορητότητας αριθμών, εκδίδοντας τις σχετικές κανονιστικές πράξεις και ελέγχει την εφαρμογή τους.

κβ) Διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών.

κγ) Ρυθμίζει την πρόσβαση και διασύνδεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εκδίδοντας πράξεις σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται.

κδ) Ασκεί τις αρμοδιότητες σχετικά με την παροχή καθολικής υπηρεσίας και υποβάλλει εισηγήσεις προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, και με πράξεις της ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζοντας πρόσθετα πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών, πέραν των όσων αναφέρονται στο Παράρτημα Χ του ν. 4070/2012.

κε) Ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκδίδοντας προς τούτο και κανονιστικές πράξεις, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Για τα θέματα αυτά συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και διαβουλεύεται με οργανώσεις καταναλωτών και χρηστών, καθώς και φορέων παροχής υπηρεσιών.

κστ) Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις σχετικές αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους ΙΑ του ν. 4635/2019 (Α΄ 167). Εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τη διαδικασία χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών.

κζ) Εισηγείται ή γνωμοδοτεί για την έκδοση κανονιστικών πράξεων στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος Μέρους.

κη) Απευθύνει Οδηγίες και συστάσεις, επιβάλλει κατ’ αποκλειστικότητα πρόστιμα και λοιπές διοικητικές κυρώσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των ποινών και κυρώσεων, που προβλέπονται στον ν. 3959/2011 και παραπέμπει τους παραβάτες στις δικαστικές αρχές.

κθ) Είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και τη θέση του σε λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 98/2017. Με κανονισμούς, τους οποίους εκδίδει, καθορίζεται κάθε σχετικό με τα ανωτέρω θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθώς και ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά, πιθανούς περιορισμούς χρήσης και ραδιοδιεπαφές και διεξαγωγή ελέγχων για τη διαπίστωση συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού. Σε περίπτωση παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό επιβάλλονται τα μέτρα και οι κυρώσεις που προβλέπονται στο π.δ. 98/2017. Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τα μέλη του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. ή και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτόν από την Ε.Ε.Τ.Τ. μπορούν να εισέρχονται σε χώρους διάθεσης και αποθήκευσης του ραδιοεξοπλισμού και να λαμβάνουν ατελώς δείγματα του εξοπλισμού, όπως αυτός διατίθεται στην αγορά.

λ) Δύναται να διεξάγει γεωγραφικές έρευνες σχετικά με την εμβέλεια των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι ικανά να παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130.

λα) Εκπροσωπεί την Ελλάδα στον BEREC, συμμετέχοντας ενεργά στις εργασίες του, για την προώθηση και την εκπλήρωση των στόχων που τίθενται. Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να συλλέγει απαραίτητα δεδομένα και άλλες πληροφορίες από τους συμμετέχοντες στην αγορά, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και τη συμβολή στα καθήκοντα του BEREC.

λβ) Ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την τεχνολογική ουδετερότητα δικτύων σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 111 του παρόντος. Είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και τη στενή παρακολούθηση της διαμόρφωσης της αγοράς και ζητημάτων ανταγωνισμού σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο.

λγ) Εκδίδει κανονιστικές ή ατομικές διοικητικές πράξεις, με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και θέμα σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητες της.

λδ) Ελέγχει και εποπτεύει την εφαρμογή υποχρεώσεων παροχής χονδρικής πρόσβασης και συναφών ευκολιών, ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, δημοσιότητας και μη διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά τη χονδρική πρόσβαση και δημοσίευση προσφορών αναφοράς, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, που επιβάλλονται σε φορείς οι οποίοι αναπτύσσουν και παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με δημόσια συγχρηματόδοτηση και η υλοποίηση τους έχει εγκριθεί με απόφαση της Ε.Ε. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει κανονισμούς για να ρυθμίζει κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των ως άνω, μετά τη συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα όταν αυτό απαιτείται. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει σε βάρος τους διοικητικές κυρώσεις βάσει των άρθρων 137 και 138 του παρόντος.

λε) Δύναται να χορηγεί πιστοποιητικά και βεβαιώσεις βάσει των τηρουμένων στις οργανικές της μονάδες στοιχείων, σε ηλεκτρονική μορφή με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται είτε με τη χρήση μηχανικής αποτύπωσης, ιδιόχειρης υπογραφής, αρμοδίως εξουσιοδοτημένου προσώπου και σφραγίδας της Ε.Ε.Τ.Τ., είτε με χρήση άλλων μέσων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

3. Πλέον των ανωτέρω, η Ε.Ε.Τ.Τ., με την επιφύλαξη του άρθρου 227 εξακολουθεί, και μετά την έκδοση του παρόντος, να ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 12 του ν. 4070/2012.

Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send