logo-print

Άρθρο 115 - Νόμος 4727/2020 - Γενικές αρχές χρήσης ραδιοφάσματος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

Ποινικός Κώδικας Κατ΄ άρθρο Νομολογία

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΗΣΗΣ

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

1. Το ραδιοφάσμα αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία.

2. Το ραδιοφάσμα χρησιμοποιείται ιδίως για:α) τη διασφάλιση της ζωής και της ιδιοκτησίας,β) την εξυπηρέτηση της εθνικής ασφάλειας και άμυνας,γ) την υποστήριξη της καταπολέμησης του εγκλήματος και της εφαρμογής του νόμου,

δ) την υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της εξασφάλισης υπηρεσιών επικοινωνιών εθνικής και παγκόσμιας κλίμακας, για προσωπική και επαγγελματική χρήση,

ε) την ενίσχυση της ανάπτυξης των υποδομών και της παροχής υπηρεσιών,

στ) την υποστήριξη εθνικών και διεθνών συστημάτων μεταφορών,

ζ) τη διατήρηση των φυσικών πόρων,

η) τη διανομή πληροφοριών και προγραμμάτων ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος, και

θ) την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.

3. Η διαχείριση του ραδιοφάσματος και η εποπτεία των ραδιοεκπομπών πραγματοποιείται από όλους τους εντεταλμένους προς τούτο φορείς, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις, τις διεθνείς συμφωνίες και τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη, της Σύμβασης και του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), λαμβανομένων υπόψη και των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) και των Οδηγιών της Ε.Ε., όπως ισχύουν μετά την κύρωσή τους. Η διαχείριση του ραδιοφάσματος περιλαμβάνει ιδίως:α) την εναρμόνιση της χρήσης του στο διεθνές επίπεδο, η οποία πρέπει να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις γενικές αρχές πολιτικής, όπως αυτές προσδιορίζονται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο,

β) τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή την εκχώρηση ζωνών ραδιοφάσματος σε σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών,

γ) την τήρηση των διαδικασιών του διεθνούς συντονισμού του ραδιοφάσματος,

δ) τον καθορισμό των τελών ραδιοφάσματος,ε) τον καθορισμό διοικητικών ή τεχνικών όρων χρήσης ζωνών ραδιοφάσματος ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαυλοποίησης,

στ) την εποπτεία και επιτήρηση της νόμιμης χρήσης

του.

4. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 113 και 114, εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια σύμφωνα με τα άρθρα 111 και 112.

5. Κατά την εφαρμογή του παρόντος τηρούνται οι σχετικές διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και των άλλων συμφωνιών που εγκρίνονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και εφαρμόζονται στο ραδιοφάσμα λαμβανομένων υπόψη των στόχων δημόσιας ασφάλειας.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εγκρίνεται ο Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.), ο οποίος περιλαμβάνει ιδίως:

α) Τα σχέδια κατανομής σε εθνικό επίπεδο του ραδιοφάσματος σε υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

β) Αναφορές σε περιορισμούς που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 153.

γ) Αναφορές για τη δυνατότητα χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε συγκεκριμένες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και για τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται από ηλεκτρονικό εξοπλισμό για βιομηχανικές, επιστημονικές, ιατρικές («Industrial, Scientific, Medical», «ISM») ή άλλες εφαρμογές.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Τ. αναθεωρείται, όποτε κριθεί αναγκαίο, ο Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων και πραγματοποιούνται οποιεσδήποτε αναγκαίες και κατάλληλες προσαρμογές σε αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως τα αναφερόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρο 153.

8. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημοσιεύει σε κατάλληλη ιστοσελίδα του τον Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επικοινωνιών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τις πληροφορίες για τα δικαιώματα, τους όρους, τις διαδικασίες, τις επιβαρύνσεις και τα τέλη που αφορούν στη χρήση του ραδιοφάσματος, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το παρόν Μέρος. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Ε.Τ.Τ. επικαιροποιούν τις σχετικές πληροφορίες και λαμβάνουν μέτρα για την ανάπτυξη κατάλληλων βάσεων δεδομένων, προκειμένου οι εν λόγω πληροφορίες να είναι προσιτές στο κοινό, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οικεία μέτρα εναρμόνισης της νομοθεσίας της Ε.Ε.

9. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. και των άρθρων 113 και 114.

10. Για τους σκοπούς της παρ. 9, με απόφαση της

Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται ο Κανονισμός Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος, ο οποίος περιλαμβάνει τους τεχνικούς και διοικητικούς όρους χρήσης του ραδιοφάσματος για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη λειτουργία ραδιοεξοπλισμού. Κατά την κατάρτισή του λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του παρόντος Μέρους και ιδίως των άρθρων 153 έως 163, οι διατάξεις του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ., οι κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, οι Αποφάσεις και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT), οι Αποφάσεις και Συστάσεις των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε., καθώς και κανονιστικά και τεχνικά κείμενα διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων, όπως ο BEREC.

11. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνουν κατά λόγο αρμοδιότητας μέριμνα αναφορικά με την αποτελεσματική αξιοποίηση του ραδιοφάσματος από το σύνολο των χρηστών του.

12. Με κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την αδειοδότηση χρήσης του ραδιοφάσματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη χρήση ραδιοεξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ραδιοφάσματος για σκοπούς ερευνητικούς, πειραματικούς, πιλοτικής λειτουργίας και επίδειξης ή αντίστοιχους σκοπούς, οι κανόνες για την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος , καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια του παρόντος Μέρους και ιδίως των άρθρων 121, 127, 128, 129, 138 και 153 έως 163. Στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού εμπίπτουν και οι σταθερές και κινητές ζεύξεις μεταφοράς ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος.

13. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος σε κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για σκοπούς ερευνητικούς, πειραματικούς, πιλοτικής λειτουργίας και επίδειξης ή αντίστοιχους σκοπούς. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα αντίστοιχα θέματα για τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, καθώς και της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB).

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ