logo-print

Άρθρο 119 - Νόμος 4727/2020 - Διαχείριση δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων συχνοτήτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Οι γεωστατικές ή μη τροχιακές θέσεις δορυφόρων και οι συσχετισμένες με αυτές συχνότητες που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα αποτελούν σπάνιους πόρους και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία, η διαχείριση των οποίων συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους.

2. Εκχώρηση δικαιωμάτων του Κράτους στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισμένες με αυτές ραδιοσυχνότητες των διαστημικών σταθμών που έχουν αποδοθεί στη χώρα βάσει σχεδίου της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, γίνεται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που καθορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται το είδος, οι όροι του διαγωνισμού και τα οφέλη υπέρ του Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ο διαγωνισμός διενεργείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης βάσει αντικειμενικών, διαφανών αμερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων επιλογής. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον ή ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού δύναται να εκκινήσει διαδικασία διαπραγμάτευσης, προκειμένου να εκχωρήσει απευθείας τα ως άνω δικαιώματα. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να χορηγείται άδεια χρήσης επιπρόσθετων ραδιοσυχνοτήτων, που σχετίζονται με συγκεκριμένη τροχιακή θέση, σε ήδη αδειοδοτημένο από το Δημόσιο φορέα λειτουργίας και εκμετάλλευσης δορυφορικού δικτύου, χωρίς να απαιτείται διενέργεια της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη χρήση των υπόψη ραδιοσυχνοτήτων, ενώ με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα σχετικά ανταποδοτικά ανταλλάγματα υπέρ του Δημοσίου και ο τρόπος καταβολής τους.

3. Οποιοδήποτε δικαίωμα στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισμένες με αυτές ραδιοσυχνότητες, το οποίο έχει εκχωρηθεί, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού αυτού. Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας, στην οποία έχει εκχωρηθεί το οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης τροποποιείται οποιοδήποτε εκχωρημένο δικαίωμα στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισμένες με αυτές ραδιοσυχνότητες, προκειμένου να είναι συμβατό με μεταγενέστερα σχέδια διεθνούς συντονισμού.

5. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και έγγραφη συμφωνία του (σύμβαση) με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι δυνατή η ανακοίνωση και η υποστήριξη στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών του φακέλου του δορυφορικού συστήματος, που ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να λειτουργήσει σε τροχιακές θέσεις και συσχετισμένες ζώνες συχνοτήτων, για τις οποίες δεν έχει εκπονηθεί σχέδιο από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Στην ανωτέρω συμφωνία καθορίζεται το ύψος των τελών, τα οποία αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., οι υποχρεώσεις των μερών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Η ως άνω συμφωνία τροποποιείται προκειμένου να είναι συμβατή με σχέδια διεθνούς συντονισμού μεταγενέστερα της συμφωνίας.

6. Η παροχή δορυφορικών υπηρεσιών επιτρέπεται μέσω δορυφορικών συστημάτων, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

7. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις ιδιαιτερότητες στη δορυφορική αγορά, δύναται κατά περίπτωση να αποφασίσει για την εκχώρηση, παραχώρηση, μίσθωση, τροποποίηση, ανανέωση ή εκμετάλλευση των δικαιωμάτων του κράτους στις γεωστατικές ή μη τροχιακές θέσεις δορυφόρων με τις συσχετισμένες με αυτές συχνότητες, επιλέγοντας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της εθνικής διαστημικής στρατηγικής, είτε τη διαγωνιστική διαδικασία είτε τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγματεύσεων.

8. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μνημόνια, δηλώσεις, συμβάσεις, συμφωνίες, παραρτήματα, προσαρτήματα και κάθε είδους έγγραφα, συνοδευτικά στοιχειά ή ηλεκτρονικά δεδομένα που εμπίπτουν στο πεδίο του διαστήματος δύνανται για λόγους δημόσιας ασφάλειας να χαρακτηρίζονται ως διαβαθμισμένα (όπως εμπιστευτικά, απόρρητα, μη ανακοινώσιμα και μη δημοσιεύσιμα). Τα εν λόγω έγγραφα, στοιχεία ή δεδομένα δεν ανακοινώνονται και δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή στο διαδίκτυο, ενώ είναι προσιτά υπό προϋποθέσεις και κατά περίπτωση μόνο σε όσους αποδεικνύουν ειδικό έννομο συμφέρον προς τούτο.

9. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η καταβολή και διαχείριση εξ ολοκλήρου των κάθε είδους εισφορών ή συνδρομών της χώρας στα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (European Space Agency, «ESA») γίνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κάθε δε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται. Σκοποί της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος είναι: α) η ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και άμυνας, ιδίως με την αξιοποίηση και ανάπτυξη διαστημικών υποδομών, β) η ανάπτυξη της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας, γ) η αξιοποίηση διαστημικών δεδομένων και η ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών και δ) η υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα του διαστήματος. Ειδικότερα:

Α. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εκπροσώπηση, τον χειρισμό και τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον καθορισμό των ενεργειών και δράσεων που συναρτώνται με τη συμμετοχή της Ελλάδας στα προγράμματα της ESA, ως και κάθε σχετική διαδικασία ή δραστηριότητα. Η ΓΓΤΤ συνεργάζεται με την ESA για θέματα συμμετοχής της Ελλάδας στην ESA, καθώς και για την αξιολόγηση και την υποστήριξη της συμμετοχής ελληνικών φορέων σε προγράμματα της ESA. Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εγγράφεται κατ’έτος πίστωση για την καταβολή των εισφορών ή συνδρομών της Ελλάδας στα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (European Space Agency, «ESA») και για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών από τη συμμετοχή της χώρας στις δραστηριότητες της ESA.

B. Η δήλωση υποστήριξης (letter of support) του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εφόσον απαιτείται δυνάμει των εφαρμοστέων κανόνων και διαδικασιών της ESA, χορηγείται σε όλους τους ελληνικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών (Competitive Invitations to Tender, CIT) της ESA. Η χορήγηση υποστήριξης δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανάθεση της σύμβασης από την ESA στον ελληνικό φορέα που ωφελείται από την υποστήριξη αυτή. Η σύναψη σύμβασης υπόκειται στη διαθεσιμότητα της εθνικής συνδρομής στα αντίστοιχα προγράμματα ή υποπρογράμματα της ESA. Η προαναφερθείσα υποστήριξη δεν εφαρμόζεται σε μη Ανταγωνιστικές Προσκλήσεις Υποβολής Προσφορών.

Γ. Η δήλωση υποστήριξης (letter of support) του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εφόσον απαιτείται δυνάμει των εφαρμοστέων κανόνων και διαδικασιών της ESA, και δεν υπόκειται στην υποπαρ. Β, χορηγείται μετά από δημόσιες προσκλήσεις και ανταγωνιστικές διαδικασίες που διεξάγει η ΓΓΤΤ σε συνεργασία και κατόπιν σχετικής αξιολόγησης των προτάσεων από την ESA.

Δ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγκροτείται επταμελής επιτροπή, η οποία:

(α) εισηγείται επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα, προγράμματα και τις δραστηριότητες της ESA, το ύψος και την κατανομή των εθνικών πόρων στην ESA, καθώς και τον συντονισμό των σχετικών δραστηριοτήτων,

(β) ενημερώνει και εισηγείται προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ESA για τις ελληνικές προτάσεις, προκειμένου ο Υπουργός να αποστείλει προς την ESA την απαιτούμενη δήλωση υποστήριξης (letter of support) της ανωτέρω περ. Γ. Η επιτροπή δύναται να εισηγηθεί διαφορετικά από την αξιολόγηση της ESA μόνο σε περίπτωση αυξημένης πλειοψηφίας πέντε εκ των εφτά μελών, και ειδικά τεκμηριωμένης απόφασής της προς τούτο. Τρία (3) μέλη της επιτροπής προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εκ των οποίων υποχρεωτικά το ένα είναι ο Γενικός Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ένα (1) μέλος προέρχεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ένα (1) μέλος προέρχεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και δύο (2) μέλη προέρχονται ή προτείνονται από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Καθήκοντα προέδρου της επιτροπής αναλαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με αναπληρωτή το προερχόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην επιτροπή μέλος. Η θητεία της επιτροπής είναι τριετής. Όλα τα μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι διαπιστευμένα για χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού χαρακτηριζομένου ως άκρως απορρήτου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί διαβάθμισης ασφαλείας, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης της περιουσιακής τους κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), και απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της θητείας τους η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με διαστημικά θέματα. Μέχρι τη συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναλαμβάνει το χειρισμό των ανωτέρω ειδικότερων θεμάτων της επιτροπής και την εισήγησή τους στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αιτήματος για την υποστήριξη πρότασης της περ. Γ.

send