logo-print

Άρθρο 153 - Νόμος 4727/2020 - Διαχείριση ραδιοφάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 45 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 115, η κατανομή του ραδιοφάσματος, η χορήγηση γενικών αδειών σχετικά με αυτό και η χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης αυτού για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια που προάγουν τον ανταγωνισμό. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τηρούνται οι διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών και των άλλων συμφωνιών που εγκρίνονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και εφαρμόζονται στο ραδιοφάσμα, όπως η συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά την περιφερειακή διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών του 2006, ενώ μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι δημόσιας ασφάλειας.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Ε.Τ.Τ. προάγουν την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος από δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ε.Ε., σύμφωνα με την ανάγκη εξασφάλισης αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης του και επιδιώκοντας οφέλη για τον καταναλωτή, όπως ο ανταγωνισμός, οι οικονομίες κλίμακας και η διαλειτουργικότητα των δικτύων και των υπηρεσιών. Εν προκειμένω ενεργούν, σύμφωνα με το άρθρο 112 και με την Απόφαση 676/2002/ΕΚ, μεταξύ άλλων:

α) μεριμνώντας για την ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη της ελληνικής επικράτειας και του πληθυσμού με υψηλή ποιότητα και ταχύτητα, καθώς και για την κάλυψη βασικών εθνικών και ευρωπαϊκών διαδρομών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως αναφέρεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 , περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (L 348),

β) διευκολύνοντας την ταχεία ανάπτυξη στην Ε.Ε. νέων ασύρματων τεχνολογιών και εφαρμογών επικοινωνιών, καθώς και με διατομεακή προσέγγιση, κατά περίπτωση,

γ) διασφαλίζοντας την προβλεψιμότητα και τη συνέπεια όσον αφορά τη χορήγηση, την ανανέωση, την τροποποίηση, τον περιορισμό και την ανάκληση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος προκειμένου να προωθηθούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις,

δ) μεριμνώντας για την πρόληψη διασυνοριακών ή εθνικών επιβλαβών παρεμβολών σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 154, αντίστοιχα, και λαμβάνοντας κατάλληλα προληπτικά και διορθωτικά μέτρα προς τον σκοπό αυτό,

ε) προάγοντας τη μεριζόμενη χρήση του ραδιοφάσματος μεταξύ παρόμοιων ή διαφορετικών χρήσεων του ραδιοφάσματος σύμφωνα με το δίκαιο ανταγωνισμού,

στ) εφαρμόζοντας το πλέον κατάλληλο και λιγότερο επαχθές δυνατό σύστημα αδειοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 154, κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιούνται η ευελιξία, ο μερισμός και η αποδοτικότητα στη χρήση του ραδιοφάσματος,

ζ) εφαρμόζοντας κανόνες για τη χορήγηση, τη μεταβίβαση, την ανανέωση, την τροποποίηση και την ανάκληση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος που καθορίζονται με σαφήνεια και διαφάνεια, ώστε να διασφαλίζεται η κανονιστική ασφάλεια, συνοχή και προβλεψιμότητα,

η) μεριμνώντας για τη συνοχή και προβλεψιμότητα σε ολόκληρη την Ε.Ε. σχετικά με τον τρόπο αδειοδότησης της χρήσης του ραδιοφάσματος όσον αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας λαμβανομένης υπόψη της Σύστασης 1999/519/ΕΚ, του Συμβουλίου 12ης Ιουλίου 1999, περί του περιοριομού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz - 300 GHz), (L 199).

3. Στην περίπτωση πανελλαδικής ή περιφερειακής έλλειψης ζήτησης της αγοράς για τη χρήση ζώνης στο εναρμονισμένο ραδιοφάσμα, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., δύναται να επιτρέπεται η εναλλακτική χρήση του συνόλου ή μέρους της εν λόγω ζώνης, συμπεριλαμβανομένης της υφιστάμενης χρήσης, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) η διαπίστωση της έλλειψης ζήτησης της αγοράς για τη χρήση της εν λόγω ζώνης βασίζεται σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 131, συμπεριλαμβανομένης μακρόπνοης αξιολόγησης της ζήτησης της αγοράς,

β) η εν λόγω εναλλακτική χρήση δεν αποτρέπει ούτε εμποδίζει τη διαθεσιμότητα ή τη χρήση της εν λόγω ζώνης σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και

γ) λαμβάνει δεόντως υπόψη τη μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα ή χρήση της εν λόγω ζώνης στην Ε.Ε. και τις οικονομίες κλίμακας για τον εξοπλισμό που προκύπτουν από τη χρήση του εναρμονισμένου ραδιοφάσματος στην Ε.Ε. Οποιαδήποτε απόφαση επιτρέπει την εναλλακτική χρήση κατ’ εξαίρεση, υπόκειται σε τακτική επανεξέταση, τουλάχιστον μία φορά ανά δύο έτη και σε κάθε περίπτωση επανεξετάζεται ταχέως κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος από υποψήφιο χρήστη προς την Ε.Ε.Τ.Τ. για χρήση της ζώνης σύμφωνα με το τεχνικό μέτρο εφαρμογής. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την απόφαση που λαμβάνεται, σε συνδυασμό με τους λόγους της απόφασης, καθώς και σχετικά με τα αποτελέσματα τυχόν επανεξέτασης.

4. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, όλοι οι τύποι τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ραδιοφάσμα που δηλώνεται διαθέσιμο για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ και λαμβανομένων υπ’ όψη των διατάξεων του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορούν να προβλέπονται περιορισμοί, με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της αμεροληψίας, αναφορικά με τους τύπους ραδιοδικτύου ή ασύρματης τεχνολογίας πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον απαιτείται:

α) για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών,β) για την προστασία της δημόσιας υγείας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) και λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη σύσταση 1999/519/EΚ του Συμβουλίου 12ης Ιουλίου 1999, περί του περιοριομού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz - 300 GHz) (L 199),

γ) για την εξασφάλιση της τεχνικής ποιότητας της υπηρεσίας,

δ) για την εξασφάλιση της μεγιστοποίησης του μερισμού ραδιοφάσματος,

ε) για τη διαφύλαξη αποτελεσματικής χρήσης του ραδιοφάσματος, ή

στ) για την εκπλήρωση στόχου γενικού συμφέροντος σύμφωνα με την παρ. 5.

5. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, όλοι οι τύποι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να μπορούν να παρασχεθούν στο ραδιοφάσμα που δηλώνεται διαθέσιμο για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., δύνανται να προβλέπονται περιορισμοί, με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της αμεροληψίας, σε ότι αφορά στους παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προς εκπλήρωση, όπου απαιτείται, προβλέψεων των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από κοινού με τον Υπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στην περ. δ΄ κατωτέρω, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) στην περ. δ΄ κατωτέρω, δύνανται να λαμβάνονται μέτρα που να απαιτούν την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ειδική ζώνη διαθέσιμη για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να αιτιολογούνται για την εκπλήρωση στόχου γενικού συμφέροντος, όπως καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, όπως ενδεικτικά:

α) η ασφάλεια της ζωής,

β) η προαγωγή της κοινωνικής, περιφερειακής ή εδαφικής συνοχής,

γ) η αποφυγή της αναποτελεσματικής χρήσης του ραδιοφάσματος και

δ) η προαγωγή της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, ιδίως με την παροχή υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., δύνανται να λαμβάνονται μέτρα που απαγορεύουν την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συγκεκριμένη ζώνη μόνον όταν αυτά αιτιολογούνται επαρκώς από την ανάγκη προστασίας υπηρεσιών για την ασφάλεια της ζωής. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα μέτρα αυτά δύνανται να επεκτείνονται, ώστε να εφαρμόζονται σε υπηρεσίες για την εκπλήρωση άλλων στόχων δημόσιου συμφέροντος.

6. Τα μέτρα των παρ. 4 και 5 επανεξετάζονται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά ανά δύο έτη, οπότε δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της επανεξέτασης αυτής είτε αυτόνομα είτε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 115. Η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου και του άρθρου 163. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθεται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., εκχωρείται φάσμα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την ελληνική επικράτεια στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως πάροχο δικτύου για τη μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού της προγράμματος, προς εκπλήρωση σκοπών δημοσίου συμφέροντος. Για την εκχώρηση αυτή η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών του άρθρου 150.

send