logo-print

Άρθρο 169 - Νόμος 4727/2020 - Εξουσίες και καθήκοντα της Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλων αρμόδιων αρχών όσον αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση (άρθρο 61 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ., ενεργώντας με γνώμονα την επίτευξη των στόχων του άρθρου 111, ενθαρρύνει και, κατά περίπτωση, εξασφαλίζει, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, την κατάλληλη πρόσβαση και διασύνδεση, καθώς και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, ασκώντας τις αρμοδιότητές της κατά τρόπο που εξασφαλίζει την οικονομική απόδοση, τον βιώσιμο ανταγωνισμό, την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, την αποδοτική επένδυση και καινοτομία, και παρέχει το μέγιστο όφελος στους τελικούς χρήστες. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται Κανονισμός, με τον οποίο ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, για την απόκτηση πρόσβασης και διασύνδεσης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι φορείς εκμετάλλευσης με περιορισμένη γεωγραφική εμβέλεια μπορούν να επωφελούνται από τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις.

2. Ειδικότερα, και με την επιφύλαξη των μέτρων που μπορούν να ληφθούν για τις επιχειρήσεις που έχουν οριστεί ως κατέχουσες σημαντική ισχύ στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 176, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλει:

α) στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα διατερματικής συνδεσιμότητας, υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε γενική άδεια και ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένης, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, της υποχρέωσης να διασυνδέουν τα δίκτυά τους όταν αυτό δεν συμβαίνει ήδη,

β) σε δικαιολογημένες περιπτώσεις και στον βαθμό που είναι απαραίτητο, υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που υπόκεινται σε γενική άδεια και ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες να καθιστούν τις υπηρεσίες τους διαλειτουργικές,

γ) σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν η διατερματική συνδεσιμότητα μεταξύ των τελικών χρηστών κινδυνεύει λόγω έλλειψης διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών, και στον βαθμό που είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται η διατερματική συνδεσιμότητα μεταξύ των τελικών χρηστών, υποχρεώσεις σε σχετικούς παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, που επιτυγχάνουν σημαντικό επίπεδο κάλυψης και χρήσης από τους χρήστες, προκειμένου να καταστούν οι υπηρεσίες τους διαλειτουργικές,

δ) στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών σε υπηρεσίες ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και συναφείς συμπληρωματικές υπηρεσίες που προσδιορίζει το κράτος - μέλος, υποχρεώσεις σε φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν πρόσβαση στις λοιπές ευκολίες οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα ΙI, Μέρος ΙΙ, υπό δίκαιες, εύλογες και αμερόληπτες προϋποθέσεις. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην περ. γ΄ επιβάλλονται μόνο:

αα) στον βαθμό που απαιτείται για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν αναλογικές υποχρεώσεις για τους παρόχους των υπηρεσιών αυτών, όσον αφορά τη δημοσίευση και την έγκριση της χρήσης, της τροποποίησης και της αναδιανομής σχετικών πληροφοριών από τις αρχές και άλλους παρόχους, ή της χρήσης και της εφαρμογής προτύπων ή προδιαγραφών που απαριθμούνται στην παρ. 1 του άρθρου 147 ή οποιωνδήποτε άλλων συναφών ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων,

ββ) όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον BEREC και λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη του, έχει διαπιστώσει σημαντική απειλή για τη διατερματική συνδεσιμότητα μεταξύ των τελικών χρηστών σε ολόκληρη την Ε.Ε. ή τουλάχιστον σε τρία κράτη μέλη και έχει θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν τη φύση και το πεδίο εφαρμογής τυχόν υποχρεώσεων που είναι δυνατό να επιβληθούν.

3. Ειδικότερα, και με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει υποχρεώσεις κατόπιν εύλογου αιτήματος για χορήγηση πρόσβασης σε σύρματα και καλώδια και σε συναφείς ευκολίες στο εσωτερικό κτιρίων ή μέχρι το πρώτο σημείο συγκέντρωσης ή διανομής, όπως καθορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., όταν αυτό το σημείο βρίσκεται εκτός του κτιρίου. Όταν αυτό δικαιολογείται, επειδή η αναπαραγωγή των εν λόγω στοιχείων δικτύου θα ήταν οικονομικώς μη αποδοτική ή πρακτικώς ανέφικτη, οι υποχρεώσεις αυτές μπορούν να επιβάλονται σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή στους ιδιοκτήτες των εν λόγω συρμάτων και καλωδίων, σε περίπτωση που οι εν λόγω ιδιοκτήτες δεν είναι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι επιβαλλόμενοι όροι πρόσβασης είναι δυνατό να περιλαμβάνουν ειδικούς κανόνες για την πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία δικτύου και σε συναφείς ευκολίες και υπηρεσίες, για τη διαφάνεια και τη μη διακριτική μεταχείριση και για την κατανομή του κόστους πρόσβασης, που προσαρμόζονται, κατά περίπτωση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη παράγοντες επικινδυνότητας. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. καταλήγει στο συμπέρασμα, έχοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τυχόν σχετική ανάλυση της αγοράς, ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση υψηλών και μη παροδικών οικονομικών ή υλικών φραγμών στην αναπαραγωγή στους οποίους βασίζεται υφιστάμενη ή αναδυόμενη κατάσταση αγοράς που περιορίζει σημαντικά τα ανταγωνιστικά αποτελέσματα για τους τελικούς χρήστες, μπορεί να επεκτείνει την επιβολή αυτών των υποχρεώσεων πρόσβασης, υπό δίκαιους και εύλογους όρους και προϋποθέσεις, πέρα από το πρώτο σημείο συγκέντρωσης ή διανομής, σε σημείο που καθορίζει ως το πλησιέστερο προς τους τελικούς χρήστες που μπορεί να φιλοξενεί επαρκή αριθμό συνδέσεων τελικών χρηστών, ώστε να είναι εμπορικά βιώσιμο για τους αιτούντες αποδοτική πρόσβαση. Για τον καθορισμό της κλίμακας της επέκτασης πέρα από το πρώτο σημείο συγκέντρωσης ή διανομής, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του BEREC. Εάν δικαιολογείται για τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλει υποχρεώσεις ενεργής ή εικονικής πρόσβασης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιβάλλει υποχρεώσεις, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όταν κρίνει ότι:

α) ο πάροχος διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στην παρ. 1 του άρθρου 188 και καθιστά διαθέσιμο ένα βιώσιμο και παρεμφερές εναλλακτικό μέσο για την επικοινωνία με τελικούς χρήστες παρέχοντας πρόσβαση σε δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας σε οποιαδήποτε επιχείρηση, υπό δίκαιους, αμερόληπτους και εύλογους όρους και προϋποθέσεις. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επεκτείνει την εν λόγω εξαίρεση σε άλλους παρόχους που προσφέρουν, υπό δίκαιους, αμερόληπτους και εύλογους όρους και προϋποθέσεις, πρόσβαση σε δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας, ή

β) η επιβολή υποχρεώσεων θα έθετε σε κίνδυνο την οικονομική ή χρηματοοικονομική βιωσιμότητα της ανάπτυξης νέου δικτύου, ιδίως από μικρά τοπικά σχέδια. Κατά παρέκκλιση από την περ. α΄, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλει υποχρεώσεις σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που πληρούν τα κριτήρια της εν λόγω περιπτώσεως, όταν το σχετικό δίκτυο χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους.

4. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει στις επιχειρήσεις που παρέχουν ή διαθέτουν άδεια να παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποχρεώσεις σχετικά με τον μερισμό παθητικών υποδομών ή υποχρεώσεις για τη σύναψη συμφωνιών τοπικής πρόσβασης σε περιαγωγή, και στις δύο περιπτώσεις εάν αυτό είναι άμεσα αναγκαίο για την τοπική παροχή υπηρεσιών που στηρίζονται στη χρήση ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και υπό την προϋπόθεση ότι κανένα βιώσιμο και παρεμφερές εναλλακτικό μέσο πρόσβασης για τους τελικούς χρήστες δεν καθίσταται διαθέσιμο σε καμία επιχείρηση βάσει δίκαιων και εύλογων όρων και προϋποθέσεων. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλει τις εν λόγω υποχρεώσεις μόνο όταν η δυνατότητα αυτή προβλέπεται με σαφήνεια κατά τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος και όταν δικαιολογείται από το γεγονός ότι, στην περιοχή που υπόκειται στις εν λόγω υποχρεώσεις, η καθοδηγούμενη από την αγορά ανάπτυξη υποδομών για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών που στηρίζονται στη χρήση ραδιοφάσματος υπόκειται σε ανυπέρβλητα οικονομικά ή υλικά εμπόδια και επομένως η πρόσβαση των τελικών χρηστών σε δίκτυα ή υπηρεσίες είναι ιδιαιτέρως ελλιπής ή απούσα. Στις περιπτώσεις στις οποίες μόνο η πρόσβαση και ο μερισμός παθητικών υποδομών δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλει υποχρεώσεις όσον αφορά τον μερισμό ενεργών υποδομών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη:α) την ανάγκη να μεγιστοποιηθεί η συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ε.Ε., κατά μήκος βασικών διαδρομών μεταφορών και σε ιδιαίτερες εδαφικές περιοχές, και τη δυνατότητα να αυξηθεί σημαντικά η επιλογή και να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες,

β) την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος,

γ) τη δυνατότητα τεχνικής εφαρμογής του μερισμού και τους συναφείς όρους,

δ) την κατάσταση του ανταγωνισμού με βάση τις υποδομές, καθώς και του ανταγωνισμού με βάση τις υπηρεσίες,

ε) την τεχνολογική καινοτομία,

στ) την επιτακτική ανάγκη για στήριξη των κινήτρων του φορέα υποδοχής για ανάπτυξη των υποδομών εξαρχής. Στην περίπτωση επίλυσης διαφορών, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, μεταξύ άλλων, να επιβάλει στον δικαιούχο της υποχρέωσης μερισμού ή πρόσβασης την υποχρέωση μερισμού του ραδιοφάσματος με τον φορέα υποδοχής υποδομών στη σχετική περιοχή.

5. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 4 είναι αντικειμενικές, διαφανείς, αναλογικές και αμερόληπτες, και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 131, 140 και 141. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον έχει επιβάλει τέτοιου είδους υποχρεώσεις και προϋποθέσεις, αξιολογεί τα αποτελέσματα αυτών εντός πέντε (5) ετών από τη θέσπιση του προηγούμενου μέτρου που θεσπίστηκε σε σχέση με τις ίδιες επιχειρήσεις και αξιολογεί το κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να τις ανακαλέσει ή να τις τροποποιήσει λαμβανομένων υπόψη των εξελισσόμενων συνθηκών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 131, 140 και 141.

6. Για τον σκοπό των παρ. 1 και 2, η Ε.Ε.Τ.Τ. εξουσιοδοτείται να παρεμβαίνει αυτοβούλως εφόσον δικαιολογείται, προκειμένου να διασφαλίσει τους στόχους πολιτικής του άρθρου 3, σύμφωνα με το παρόν Μέρος και ιδίως, με τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 131 και 140.

7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 61 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 κατά τον καθορισμό της τοποθεσίας των σημείων τερματισμού δικτύου.