logo-print

Άρθρο 187 - Νόμος 4727/2020 - Διαδικασία δεσμεύσεων (άρθρο 79 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Οι επιχειρήσεις που ορίζονται ως κατέχουσες σημαντική ισχύ στην αγορά μπορούν να προσφέρουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. δεσμεύσεις σχετικά με τους όρους πρόσβασης, συνεπένδυσης ή και των δύο που ισχύουν για τα δίκτυά τους, όσον αφορά, μεταξύ άλλων:

α) ρυθμίσεις συνεργασίας που συνδέονται με την αξιολόγηση των κατάλληλων και αναλογικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 176,

β) συνεπένδυση σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 184 ή

γ) αποτελεσματική και αμερόληπτη πρόσβαση από τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 186, τόσο κατά την περίοδο υλοποίησης του εθελούσιου διαχωρισμού από καθετοποιημένη επιχείρηση, όσο και μετά την υλοποίηση της προτεινόμενης μορφής διαχωρισμού.

Η προσφορά δεσμεύσεων είναι επαρκώς λεπτομερής, μεταξύ άλλων όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο υλοποίησής τους καθώς και τη διάρκειά τους, ώστε να μπορεί η Ε.Ε.Τ.Τ. να διενεργεί την αξιολόγησή της σύμφωνα με την παρ. 2. Οι δεσμεύσεις αυτές μπορούν να εκτείνονται πέραν των περιόδων για τη διενέργεια ανάλυσης της αγοράς, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 175.

2. Για την αξιολόγηση τυχόν δεσμεύσεων που προσφέρει επιχείρηση σύμφωνα με την παρ. 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι δεσμεύσεις αυτές δεν πληρούν σαφώς μία ή περισσότερες από τις σχετικές προϋποθέσεις ή κριτήρια, δοκιμή αγοράς, ιδίως για τους προσφερόμενους όρους, διεξάγοντας δημόσια διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως των τρίτων μερών που επηρεάζονται άμεσα. Οι δυνητικοί συνεπενδυτές ή οι αιτούντες πρόσβαση μπορούν να διατυπώσουν απόψεις για τη συμμόρφωση των δεσμεύσεων τις οποίες έχουν προσφέρει με τις προϋποθέσεις του άρθρου 176, 184 ή 186, κατά περίπτωση, και μπορούν να προτείνουν αλλαγές.

Όσον αφορά τις δεσμεύσεις που προσφέρονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την αξιολόγηση των υποχρεώσεων δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 176, λαμβάνει ιδίως υπόψη:

α) αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον δίκαιο και εύλογο χαρακτήρα των προσφερόμενων δεσμεύσεων,

β) τον ανοικτό χαρακτήρα των δεσμεύσεων προς όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς,

γ) την έγκαιρη διαθεσιμότητα της πρόσβασης υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους, μεταξύ άλλων και σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, πριν από την έναρξη των σχετικών υπηρεσιών λιανικής, και

δ) τη συνολική επάρκεια των προσφερόμενων δεσμεύσεων για την εξασφάλιση βιώσιμου ανταγωνισμού στις αγορές επόμενου σταδίου και τη διευκόλυνση της συνεργατικής ανάπτυξης και χρήσης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας προς το συμφέρον των τελικών χρηστών. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απόψεις που εκφράζονται κατά τη διαβούλευση, καθώς και τον βαθμό στον οποίο οι απόψεις αυτές είναι αντιπροσωπευτικές των διάφορων συμφεροντούχων, η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην επιχείρηση που έχει οριστεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ στην αγορά τα προκαταρκτικά της συμπεράσματα ως προς το αν οι προσφερόμενες δεσμεύσεις συμμορφώνονται με τους στόχους, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 176, 184 ή 186 και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταστήσει τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές. Η επιχείρηση μπορεί να αναθεωρήσει την αρχική της προσφορά ώστε να ληφθούν υπόψη τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της Ε.Ε.Τ.Τ. και να ικανοποιηθούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παρόν άρθρο και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 176, 184 ή 186.

3. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 184, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να εκδώσει απόφαση που να καθιστά τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές, εν όλω ή εν μέρει. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 5 του άρθρου 175, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να καταστήσει ορισμένες ή όλες τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία μπορεί να συμπίπτει με τη συνολική περίοδο για την οποία προσφέρονται, και σε περίπτωση δεσμεύσεων συνεπένδυσης που γίνονται υποχρεωτικές σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 184, τις καθιστά υποχρεωτικές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ετών. Με την επιφύλαξη του άρθρου 184, το παρόν άρθρο δεν θίγει την εφαρμογή της διαδικασίας ανάλυσης της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 175 και την επιβολή υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 176. Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. καθιστά υποχρεωτικές δεσμεύσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου, εξετάζει σύμφωνα με το άρθρο 176 τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης για την ανάπτυξη της αγοράς και την καταλληλότητα τυχόν υποχρεώσεων που έχει επιβάλει ή, ελλείψει των εν λόγω υποχρεώσεων, θα είχε την πρόθεση να επιβάλει σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο ή με τα άρθρα 177 έως 182. Κατά την κοινοποίηση του σχετικού σχεδίου μέτρου δυνάμει του άρθρου 176 σύμφωνα με το άρθρο 140, η Ε.Ε.Τ.Τ. συνοδεύει το σχέδιο μέτρου που κοινοποιείται με την απόφαση που αφορά τις δεσμεύσεις.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί, επιβλέπει και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που έχει καταστήσει υποχρεωτικές σύμφωνα με την παρ. 3 με τον ίδιο τρόπο που παρακολουθεί, επιβλέπει και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 176 και εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης της χρονικής περιόδου για την οποία έχουν καταστεί δεσμευτικές όταν εκπνέει η αρχική χρονική περίοδος. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μια επιχείρηση δεν έχει συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις που κατέστησαν δεσμευτικές σύμφωνα με την παρ. 3, μπορεί να επιβάλει ποινές στην εν λόγω επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 137. Με την επιφύλαξη της διαδικασίας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ειδικές υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 138, η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τη δυνατότητα να επανεκτιμά τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 176.