logo-print

Άρθρο 211 - Νόμος 4727/2020 - Διαφάνεια, σύγκριση προσφορών και δημοσίευση πληροφοριών (άρθρο 103 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι, εάν οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών εξαρτούν από όρους και προϋποθέσεις την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ δημοσιεύονται σε μορφή που είναι σαφής, κατανοητή, μηχανικώς αναγνώσιμη και προσβάσιμη σε τελικούς χρήστες με αναπηρίες σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, από όλους τους εν λόγω παρόχους. Οι εν λόγω πληροφορίες επικαιροποιούνται τακτικά. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προσδιορίζει πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με τη μορφή υπό την οποία πρέπει να δημοσιεύονται αυτές οι πληροφορίες. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται, κατόπιν αιτήματος, στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν δημοσιευθούν.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει, ότι οι τελικοί χρήστες έχουν πρόσβαση ατελώς σε τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο εργαλείο σύγκρισης που τους επιτρέπει να συγκρίνουν και να αξιολογούν διάφορες υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, και, κατά περίπτωση, διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, όσον αφορά:

α) τις τιμές και τα τιμολόγια υπηρεσιών που παρέχονται έναντι άμεσων χρηματικών καταβολών είτε περιοδικών είτε βάσει κατανάλωσης και

β) την ποιότητα των επιδόσεων των υπηρεσιών, εφόσον προσφέρεται ελάχιστη ποιότητα υπηρεσίας ή η επιχείρηση υποχρεούται να δημοσιεύει αυτές τις πληροφορίες βάσει του άρθρου 212.

3. Το εργαλείο σύγκρισης που αναφέρεται στην παρ. 2:

α) λειτουργεί ανεξάρτητα από τους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ότι οι πάροχοι των εν λόγω υπηρεσιών έχουν ίση μεταχείριση στα αποτελέσματα της αναζήτησης,

β) δημοσιοποιεί με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης του εργαλείου σύγκρισης,

γ) ορίζει σαφή και αντικειμενικά κριτήρια στα οποία βασίζεται η σύγκριση,

δ) χρησιμοποιεί απλή και σαφή γλώσσα,

ε) παρέχει ακριβή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση και αναφέρει τον χρόνο της τελευταίας επικαιροποίησης,

στ) είναι ανοικτό σε κάθε πάροχο υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών που καθιστά διαθέσιμες τις σχετικές πληροφορίες, περιλαμβάνει δε ευρύ φάσμα προσφορών που καλύπτουν σημαντικό μέρος της αγοράς και, αν οι προβαλλόμενες πληροφορίες δεν αποτελούν πλήρη επισκόπηση της αγοράς, σαφή σχετική δήλωση, πριν από την απεικόνιση των αποτελεσμάτων,

ζ) παρέχει αποτελεσματική διαδικασία για την καταγγελία εσφαλμένης πληροφόρησης,

η) περιλαμβάνει τη δυνατότητα να συγκρίνονται οι τιμές, τα τιμολόγια και η ποιότητα επιδόσεων των υπηρεσιών μεταξύ των διαφόρων προσφορών που είναι διαθέσιμες στους καταναλωτές και, μεταξύ των εν λόγω προσφορών και των τυποποιημένων διαθέσιμων στο κοινό προσφορών προς άλλους τελικούς χρήστες.

Τα εργαλεία σύγκρισης που πληρούν τις απαιτήσεις των περ. α΄ έως η΄ πιστοποιούνται, κατόπιν αιτήματος του παρόχου του εργαλείου, από την Ε.Ε.Τ.Τ.

Στην περίπτωση, όπου η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώνει ότι αυτές οι ευκολίες δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό δωρεάν ή σε εύλογη τιμή, μεριμνά ώστε είτε η ίδια είτε μέσω τρίτων φορέων είτε διαπιστευμένοι από την ίδια φορείς να τις διαθέτουν στο κοινό. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με απόφασή της να χορηγεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόπιν αιτήσεως, σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τελών και ιδίως η διαδικασία για την υποβολή της σχετικής αίτησης, καθώς και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Η Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 131, καθορίζει τις πληροφορίες, τη μορφή και τη συχνότητα στην οποία πρέπει να παρέχονται από τους παρόχους δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να υπάρχουν οι αναγκαίες πληροφορίες για τη διάθεση των ως άνω ευκολιών στο κοινό. Τρίτα μέρη έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν ατελώς και σε ανοικτούς μορφότυπους δεδομένων τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών, με σκοπό τη διάθεση τέτοιου είδους ανεξάρτητων εργαλείων σύγκρισης.

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, ή και των δύο, υποχρεούνται, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να διανέμουν ατελώς πληροφορίες δημοσίου συμφέροντος σε υφιστάμενους και νέους τελικούς χρήστες, κατά περίπτωση, με τα μέσα που χρησιμοποιούν συνήθως για τις επικοινωνίες τους με τους τελικούς χρήστες. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εν λόγω πληροφορίες δημοσίου συμφέροντος παρέχονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε τυποποιημένη μορφή και καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα:

α) τις πλέον κοινές χρήσεις των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και των διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών με σκοπό την ενασχόληση με παράνομες ενέργειες ή τη διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου, ιδίως όταν είναι δυνατό να θίξουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών άλλων, περιλαμβανομένων των παραβιάσεων των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, και τις νομικές τους επιπτώσεις, και

β) τα μέσα προστασίας έναντι κινδύνων που απειλούν την προσωπική ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών.

Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Η καταχρηστική άσκηση εμπράγματου δικαιώματος υπό το πρίσμα της αντιφατικής συμπεριφοράς εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου, 2024
send