logo-print

Άρθρο 234 - Νόμος 4727/2020 - Τροποποίηση του καταστατικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. - Τροποποιήσεις του άρθρου 33 του ν. 3614/2007

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

Στο άρθρο 1 «Σκοπός» του καταστατικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε, όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:

1. Προστίθεται περ. ιη΄, η οποία έχει ως εξής:«ιη) αα. Μπορεί να αναλαμβάνει η ίδια διά της τεχνικής της υπηρεσίας, για φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα και τις ΑΜΚΕ, την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων ή από άλλα εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα ή από άλλους πόρους. Για τους φορείς που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, και μετά από σχετικό αίτημά τους, η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. δύναται να αναλαμβάνει τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, ως αναθέτουσα αρχή και διευθύνουσα υπηρεσία, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

ββ. Ο τρόπος προτεραιοποίησης και έγκρισης των αιτημάτων των υποστηριζόμενων φορέων, τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν για έργα και μελέτες καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια ορίζονται σε Κανονισμό Λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές κατευθύνσεις και τη στρατηγική για την προτεραιοποίηση των αναγκών των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών πόρων. Στον ως άνω Κανονισμό ορίζεται και ο τρόπος σύνταξης και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος μελετών και έργων της τεχνικής υπηρεσίας. Κάθε μελέτη ή/και έργο που εγγράφεται στο τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί ανά φορέα και ανά ενταγμένη πράξη διακριτό αντικείμενο το οποίο ανατίθεται αυτοτελώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ανάθεση έργων και μελετών.

γγ. Για την υποστήριξη της επίβλεψης έργων δύναται, πέραν του σώματος επιμετρητών της παρ. 3 του άρθρου 218 του ν. 4512/2018, να χρησιμοποιεί εξειδικευμένα στελέχη του μητρώου που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014, η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. δύναται να συστήσει μητρώο φυσικών ή και νομικών προσώπων για την υλοποίηση των κάθε είδους συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων που αναλαμβάνει. Η διαδικασία εγγραφής τήρησης και επιλογής του Μητρώου εξειδικεύεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου. Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. έως την 31η.10.2021 συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου με μηχανικούς της απαιτούμενης ειδικότητας που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο για τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206).».

2. Αντικαθίσταται η περ. β΄ ως εξής:«β) Υποστηρίζει τον σχεδιασμό, διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων με την επεξεργασία συστημάτων οργάνωσης και ειδικών εργαλείων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων, χρησιμοποιώντας και συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων και τεχνικών συναντήσεων που αναλαμβάνονται είτε με πρωτοβουλία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΟΧ για το σκοπό αυτόν. Κάθε δράση που υλοποιεί η Μ.Ο.Δ. Α.Ε., στο πλαίσιο του σκοπού της για την υποστήριξη και ενίσχυση των συστημάτων διοικητικής και λειτουργικής διαχείρισης έργων, αποτελεί διακριτό και ξεχωριστό έργο ανά φυσικό αντικείμενο, το οποίο ανατίθεται αυτοτελώς, λόγω της εξειδίκευσης και διαφοροποίησης του φυσικού αντικειμένου των συστημάτων διοικητικής και λειτουργικής διαχείρισης.».

3. Αντικαθίσταται η περ. στ΄ ως εξής:«στ) Υποστηρίζει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την οργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση επιχειρησιακά αρμόδιες Υπηρεσίες. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και επίλυση τυχόν προβλημάτων των κεντρικών και λοιπών πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων αναβαθμίσεων του εξοπλισμού και του κατά περίπτωση λογισμικού υποδομής που απαιτείται για την αποτελεσματική διοικητική και πληροφοριακή παρακολούθηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ. Παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και εξυπηρετητών των πληροφοριακών συστημάτων των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων. Δύναται να παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων σε Δικαιούχους ΕΠ. Κάθε δράση που υλοποιεί η Μ.Ο.Δ. Α.Ε., στο πλαίσιο του σκοπού της για την υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων (όπως τεχνικό help desk, καταγραφή και διαχείριση δεδομένων) αποτελεί διακριτό και ξεχωριστό έργο ανά φυσικό αντικείμενο. Η υλοποίηση ανατίθεται αυτοτελώς, λόγω της εξειδίκευσης και διαφοροποίησης του φυσικού αντικειμένου και του απρόβλεπτου χρόνου υποβολής των αιτημάτων υποστήριξης και έναρξης υλοποίησής τους.».

4. Αντικαθίστανται η περ. ιζ΄ ως εξής:«ιζ) Μπορεί να υποστηρίζει φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, kαθώς και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα κατά την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο ή εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων ή από άλλα εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα ή από άλλους πόρους. Ιδίως για την υποστήριξη των Δικαιούχων, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ως αναθέτουσα αρχή δύναται να παρέχει νομική υποστήριξη είτε στην έδρα τους είτε εξ αποστάσεως για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Για λόγους επιτάχυνσης της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, η σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών για την υποστήριξη των ανωτέρω φορέων εκ μέρους της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. από πόρους της τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο του σκοπού της, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, αυτοτελώς ανά δικαιούχο ή/και πράξη».

send