logo-print

Άρθρο 18 - Νόμος 4745/2020 - Αποφάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4194/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/11/2020

Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Το άρθρο 102 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) αντικαθί σταται ως εξής:

«Άρθρο 102

Αποφάσεις

1. Οι αποφά σεις της Γενικής Συνέ λευσης του Συλλό γου λαμβά νονται με πλειοψηφί α των μελώ ν που μετέ χουν στη συνέλευση αυτοπρόσωπα ή μέσω τηλεδιά σκεψης. Σε περί πτωση ισοψηφί ας η πρό ταση θεωρεί ται ό τι απορρί φθηκε. Εά ν για οποιονδήποτε λόγο δεν επαρκεί ο χρό νος για τη λήψη από φασης, η συζήτηση συνεχί ζεται ά λλη ημέ ρα που ορί ζεται από τον Πρόεδρο, μέ σα σε τρεις (3) ημέ ρες από την επόμε νη εκεί νης που διακό πηκε η συνέ λευση. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέ λευσης τηρού νται χωρί ς να απαιτεί ται η επικύ ρωσή τους και μπορεί να καταγρά φονται με ηλεκτρονικά μέσα.

2. Η παράβαση της παρ. 1 συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.».

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Συναινετικό διαζύγιο και γονική μέριμνα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

send