logo-print

Άρθρο 22 - Νόμος 4745/2020 - Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια - Τροποποίηση του άρθρου 147 του ν. 4194/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/11/2020

Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

Η παρ. 1 του άρθρου 147 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) αντικαθίσταται και το άρθρο 147 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 147

Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια

1. Τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια είναι πενταμελή και συγκροτούνται ως εξής:

α) Εντός του μηνός Μαρτίου, μετά από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών των Δικηγορικών Δυλλόγων, η συντονιστική επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, μετά από πρόταση ενός ή περισσότερων συλλόγων, αποφασίζει τον αριθμό των Πειθαρχικών Συμβουλίων στην έδρα κάθε πολιτικού εφετείου και τον αναγκαίο αριθμό μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη συγκρότησή τους. Στις περιπτώ σεις που το πολιτικό εφετεί ο εδρεύ ει σε νησιωτική περιφέ ρεια, στην οποί α υπά γονται περισσό τεροι του ενό ς δικηγορικοί σύ λλογοι, η σύ νταξη του καταλό γου μπορεί να γίνει με τον διπλά σιο του αναγκαί ου αριθμού των μελω ν για το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Με πρόταση των διοικητικών συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της έδρας κάθε πολιτικού< εφετείου και κατά την αναλογία των μελών κάθε συλλόγου, συντάσσεται κατάλογος με τριπλάσιο του αναγκαίου αριθμού μελών για το πειθαρχικό συμβούλιο στην έδρα κάθε πολιτικού εφετείου για την επόμενη θητεία. Η συντονιστική επιτροπή, μετά από πρόταση ενός ή περισσότερων Δικηγορικών Συλλόγων, μπορεί να προβλέψει περισσότερα του ενός Πειθαρχικά Συμβούλια στην έδρα συγκεκριμένων πολιτικών εφετείων.

β) Εντός του μηνός Μαρτίου γίνεται δημόσια κλήρωση των μελών του Πειθαρχικού Συμβούλιου στην έδρα κάθε πολιτικού εφετείου με απόφαση του Προέδρου Εφετών, παρουσία αυτού και των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της περιφέρειας του πολιτικού εφετείου. Στους Δικηγορικούς Συλλόγους νησιωτικής περιφέ ρειας η δημό σια κλήρωση των μελώ ν μπορεί να γίνει παρουσί α του οικεί ου Προέ δρου Εφετώ ν, του Προέ δρου του Δικηγορικού Συλλό γου της έ δρας του Εφετεί ου και των Προέ δρων των Δικηγορικών Συλλο γων, οι οποίοι υπάγονται στο πολιτικό Εφετεί ο και μπορούν να συμμετέ χουν σ΄ αυτήν, η των νό μιμων αναπληρωτώ ν τους.

γ) Οι δικηγόροι συμμετέχουν στην κλήρωση μετά από έγγραφη δήλωσή τους για τη διαδικασία αυτήν. Η διενέ ργεια της κλήρωσης χωρί ς την προηγού μενη υποβολή έ γγραφης δήλωσης δικηγό ρου για τη συμμετοχή του σε αυτήν , δεν επιφέ ρει καμία ακυρό τητα και οι κληρωθέ ντες δικηγό ροι μπορούν να αποδέχονται τη θέ ση ή να παραιτούνται με σχετική δήλωσή τους στο οικεί ο Διοικητικό Συμβού λιο.

δ) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται κατά Πειθαρχικό Τμήμα και κατατάσσονται κατά σειρά κλήρωσης. Συμπληρωματική κλήρωση για την πλήρωση κενών θέσεων ενός ή περισσότερων Πειθαρχικών Συμβουλίων δεν αποκλείεται να διενεργηθεί, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο κάθε Δικηγορικού Συλλόγου.

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει το σαράντα τοις εκατό (40%) των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβούλιου και το υπόλοιπο εξήντα τοις εκατό (60%) των τακτικών και αναπληρωματικών μελών εκλέγεται με την πιο πάνω διαδικασία.

στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να διορίζει τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, εφόσον έχει εξαντληθεί ο κατάλογος που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρ. 1.

2. Υποψήφια μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων μπορούν να είναι:

α) Δικηγόρος, που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαπενταετή δικηγορία.

β) Επίτιμος δικηγόρος, που έχει διακριθεί εξαιρετικά κατά τη διάρκεια της ενεργούς δικηγορίας τόσο για τις επιστημονικές του ικανότητες όσο και για την επαγγελματική του συμπεριφορά.

3. Δεν μπορούν να είναι μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων όποιος τελεί σε αναστολή, όποιος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και όποιος έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, πλην της σύστασης και της επίπληξης.

4. Καθήκοντα Προέδρου κάθε Πειθαρχικού Συμβούλιου ασκεί το μέλος με τα περισσότερα χρόνια δικηγορίας.

5. Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων συντάσσει Κανονισμό Λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων, ο οποίος εγκρίνεται από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και δημοσιεύεται στο Νομικό Βήμα. Στον Κανονισμό λειτουργίας μπορεί να προβλεφθεί η δημιουργία περισσότερων πειθαρχικών τμημάτων στην έδρα κάθε πολιτικού Εφετείου.

6. Δικηγόροι που διορίσθηκαν μέλη Πειθαρχικού Συμβούλιου απέχουν υποχρεωτικά των καθηκόντων τους για όσο χρόνο υπάρχει εκκρεμής σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη.».

Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send