logo-print

Άρθρο 8 - Νόμος 4745/2020 - Επιτροπές Εξετάσεων - Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4194/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/11/2020

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Το ά ρθρο 20 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20

Επιτροπές Εξετάσεων

1. Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού κά θε περιό δου συγκροτού νται οι ακό λουθες επιτροπές:

α) Κεντρική Επιτροπή Εξετά σεων με έ δρα την Αθήνα. Η επιτροπή της παρούσας αποτελεί ται από έναν Αρεοπαγίτη ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, έναν Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έναν Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον νόμιμο αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, και τρία (3) μέλη της Ολομέ λειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, που ορί ζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας. Έκαστος εκ των Προέ δρων μπορεί να ορί σει ως αναπληρωτή του δικηγό ρο παρ’ Αρείω Πάγω, με δεκαπενταετή τουλάχιστον άσκηση της δικηγορίας, μέ λος του Δικηγορικού του Συλλόγου. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων έχει την ευθύνη της επιλογής των θεμά των στα εξεταζό μενα μαθήματα και της ασφαλούς μεταδοσής τους προς τα εξεταστικά κέντρα, κατά τρόπο που εξασφαλίζει το αδιάβλητο του διαγωνισμού .

β) Οργανωτικέ ς Επιτροπές σε κάθε έδρα Εφετείων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, οι οποίες είναι τριμελεί ς και αποτελού νται από μέλη των Διοικητικών Συμβουλί ων των Δικηγορικών Συλλόγων, που υπά γονται στο οικείο Εφετείο. Οι Οργανωτικές Επιτροπές ελέγχουν τα δικαιολογητικά έγγραφα του υποψήφιου, αποκλείουν από τον διαγωνισμό τον υποψήφιο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, ορίζουν επαρκή αριθμό επιτηρητών, οι οποίοι μπορεί να είναι δικηγόροι ή υπάλληλοι του Υπουργεί ου Δικαιοσύ νης ή των οικεί ων Δικηγορικών Συλλό γων, και έχουν γενικά την ευθύ νη διεξαγωγής του διαγωνισμού στο οικείο Εφετείο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί ου του Δικηγορικού Συλλό γου της έ δρας του Εφετεί ου ορίζονται οι Οργανωτικές Επιτροπές της παρούσας, με τους αναπληρωτές τους.

γ) Οργανωτικές Επιτροπές που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα, τα οποία μπορεί να ορίζονται με από φαση της Κεντρικής Επιτροπής σε αριθμό μικρότερο από αυτόν των υφιστάμενων Εφετείων, σύμφωνα με την περ. β΄, ανά λογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τον αριθμό των υποψηφί ων.

δ) Ομάδες Βαθμολόγησης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανά λογα με τον αριθμό των υποψηφίων, οι οποί ες αποτελού νται από έναν εφέτη Πολιτικών Δικαστηρίων ή έναν εφέτη Διοικητικών δικαστηρίων ή έναν Αντεισαγγελέα εφετών, για τη βαθμολόγηση των πρακτικών θεμάτων στους αντίστοιχους κλάδους δικαίου, και δύο (2) δικηγό ρους παρ’ Αρείω Πάγω, με δεκαπενταετή τουλά χιστον ά σκηση της δικηγορί ας, που ορί ζονται με από φαση της Συντονιστικής Επιτροπής. Με απόφαση του Προϊσταμένου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του οικείου Δικαστηρίου ή του Διευθύνοντος την οικεία Εισαγγελία αντίστοιχα ορίζονται οι ομάδες βαθμολόγησης της παρούσας. Οι βαθμολογητές δεν πρέ πει να έ χουν την ιδιό τητα αιρετού εκπροσώ που δικηγορικού συλλόγου. Οι Ομά δες Βαθμολό γησης έχουν την ευθύνη της βαθμολό γησης των γραπτώ ν δοκιμίων των υποψηφίων και ο αριθμός τους καθορίζεται με την προκήρυξη του διαγωνισμού . Με όμοια απόφαση καθορί ζεται ο τόπος βαθμολόγησης των γραπτ ών των υποψηφί ων έκα στου Εφετεί ου και μπορεί να ορίζονται Ομά δες Βαθμολό γησης και σε ά λλες πό λεις, ό που εδρεύ ει Εφετεί ο πολιτικώ ν και ποινικών δικαστηρίων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορί ζεται η αποζημί ωση των μελώ ν της Κεντρικής Επιτροπής Εξετά σεων, των Οργανωτικώ ν Επιτροπώ ν των Εφετεί ων και των Ομά δων Βαθμολό γησης.».

Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός
Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ