logo-print

Άρθρο 2 - Νόμος 4760/2020 - Αποστολή Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης - Ορισμός Προϊσταμένου του Σώματος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/12/2020

Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Η έκδοση
Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3090/2002 (Α΄ 329) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης έχει ως αποστολή:

α. Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων οποιαδήποτε ημέρα και ώρα για τη διαπίστωση των συνθηκών κράτησης, της ευταξίας και της τήρησης των μέτρων ασφάλειας στα καταστήματα κράτησης, της εφαρμογής των διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα και των κανονισμών λειτουργίας των καταστημάτων αυτών, καθώς και των σχετικών εγκυκλίων οδηγιών που αφορούν στη λειτουργία των καταστημάτων κράτησης.

β. Τη διερεύνηση και διακρίβωση των εγκλημάτων που διώκονται αυτεπαγγέλτως και διαπράττονται στους χώρους των καταστημάτων κράτησης σε όλη την Επικράτεια και προς τούτο, μεταξύ άλλων, συλλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί πληροφορίες και στοιχεία που περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτό. Σε περίπτωση ερευνών για εξιχνίαση υποθέσεων που διενεργεί το Σώμα και διαπιστώνεται ανάγκη επέκτασης των ερευνών ή άλλων δράσεων εκτός των Καταστημάτων Κράτησης, οι ως άνω έρευνες συνεχίζονται και περατώνονται από το ίδιο το Σώμα. Όταν απαιτείται συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες, στις έρευνες ή στις αναγκαίες επιχειρήσεις τίθεται επικεφαλής ο Προϊστάμενος του Σώματος.

γ. Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων υγειονομικών επιθεωρήσεων αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατουμένων. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος υγειονομικός επιθεωρητής του Σώματος κρίνει ότι ο κρατούμενος έχει ολοκληρώσει τη νοσηλεία του στο Θεραπευτικό Κατάστημα Κράτησης και δύναται να επιστρέψει στο Κατάστημα Κράτησης όπου εκτίει την ποινή του ή σε άλλο Κατάστημα Κράτησης, τότε μεριμνά για τη χορήγηση του σχετικού εξιτηρίου.

δ. Την εισήγηση λειτουργικού, τακτικού και στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στα Καταστήματα Κράτησης και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

ε. Την εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής επί αναφερομένων πειθαρχικών παραπτωμάτων των επικεφαλής των Τμημάτων Εξωτερικής Φρούρησης, καθώς και του αστυνομικού προσωπικού εν γένει, που υπηρετεί με απόσπαση στα Καταστήματα Κράτησης.

στ. Την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, τη μηχανοργάνωση αυτού και τη διασφάλιση του απορρήτου.

ζ. Την επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.

η. Την παροχή συνδρομής στις αστυνομικές, λιμενικές και πυροσβεστικές Υπηρεσίες που επιλαμβάνονται της διερεύνησης και διακρίβωσης εγκλημάτων.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3090/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, προϊστάμενος του Σώματος τοποθετείται συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός, με την επιφύλαξη του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43). Νόμιμος αναπληρωτής του προϊσταμένου του Σώματος τοποθετείται, με την ίδια απόφαση, πρόσωπο που φέρει την προαναφερόμενη ιδιότητα. Η θητεία του είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία (1) φορά για τρία (3) ακόμη έτη. Στον προϊστάμενο του Σώματος - καθώς και στον νόμιμο αναπληρωτή του, όποτε αυτό απαιτείται - καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.»

Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, 2η έκδ., 2024
Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send