logo-print

Άρθρο 20 - Νόμος 4760/2020 - Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/12/2020

Το άρθρο 98 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 98

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται, για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και αποτελείται από:

α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, με ομοιόβαθμο αναπληρωτή, που προτείνονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

β) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανώτερο Αξιωματικό, με τον αναπληρωτή του.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, ανώτερο Αξιωματικό, με τον αναπληρωτή του.

δ) Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται, ένας (1) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.Α.Ξ.Ι.Α.), δύο (2) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), ένας (1) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης, ένας (1) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων (ΠΟ. ΣΥ.ΦΥ.) ή από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών προερχόμενων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Ο.Α.Ε.Φ.) και ένας (1) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) ή την Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.), με τους αναπληρωτές τους.

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται εναλλάξ για κάθε θητεία ένας (1) από τις οικείες δευτεροβάθμιες οργανώσεις των συνταξιούχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, με τον αναπληρωτή του.

στ) Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, ελλείψει αυτού, υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας με τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του.

2. Τα μέλη των περ. δ) και ε) της παρ. 1 επιλέγονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από πίνακες που περιέχουν διπλάσιο αριθμό προσώπων, οι οποίοι υποβάλλονται από τους φορείς των περ. δ) και ε), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των προτάσεων αυτών, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προβαίνει στον διορισμό των εκπροσώπων κατά την κρίση του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους απασχόλησης.

4. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής του κατά την περ. α) της παρ. 1.

5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τριετή θητεία. Δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως πέραν των τριών (3) μηνών από τη λήξη της.

6. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ανώτερος ή κατώτερος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, που υπηρετεί στο Ταμείο ή υπάλληλος του Ταμείου, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με πράξη του Προέδρου και ο οποίος ταυτόχρονα προΐσταται του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου επιλαμβάνεται της τήρησης των πρακτικών, τα οποία τηρούνται σε αριθμημένα φύλλα, που βιβλιοδετούνται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, τηρεί ευρετήριο όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει και αποστέλλει με εντολή του Προέδρου τις προσκλήσεις στα μέλη αυτού και επιμελείται της κοινοποιήσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου για την εκτέλεση αυτών.

7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, ο οποίος κρίνεται από το Δ.Σ., αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται o αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Τμήματος, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος.

9. Για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), εφόσον δεν ρυθμίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

10. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.

11. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του συλλογικού οργάνου.

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του Ταμείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να συνεδριάσει σε τόπο διαφορετικό της έδρας αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσκληση καθορίζει ρητά την ημέρα, την ώρα και τον διαφορετικό τόπο συνεδρίασης, όπως και τον λόγο της αλλαγής αυτού.

13. Όλες οι πράξεις των οργάνων διοίκησης του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που κατά τον νόμο αναρτώνται στο Διαδίκτυο, δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

14. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορούν στα θέματα της αρμοδιότητάς τους.»

send